mormon.org Pandaigdigan
Rie-Rie: Chinita, Temple Square, Missionary, Nurse, Mormon.

Hi ako si Rie-Rie

Tungkol sa Akin

Ako po ay nagsisilbi bilang isang misyonera para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Dito po ako naninilbihan sa Temple Square. Natapos ko ang aking pagaaral bilang isa Nars sa Cebu sa taong 2010. Mahilig po akong kumanta, magsulat, gumuhit at iba pa. Naging miyembro na ako ng Simbahan simula nung bata pa ako at ikinasal ang aking mga magulang sa LDS na Templo sa Quezon City nung taong 1989.

Bakit Mormon Ako

Ang aking pamilya ay miyembro ng Simbahan simula noong bata ako. Ipinanganak at lumaki ako sa LDS na paniniwala. Mormon din ako dahil tinaggap ko ang imbitasyon na basahin ang Aklat ni Mormon simula hanggang pagtapos at ipinagdasal ko ang mga nilalaman nito. Nakita ko rin kung paano ako nagbago at naging masaya sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Isa akong misyonera dito sa Temple Square at ibinabahagi ko ang aking paniniwala sa mga tao kahit saan sila nakatira. Bago ako naging misyonera ay naging teacher ako para sa mga grupo ng mga Single Adults.