mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Michael

  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye
  • Michael Pye

Tungkol sa Akin

Ang pangalan ko ay Michael at ako ay isang Osteopath sa UK. Nagtuturo din ako ng Osteopathy nang part time sa unibersidad. Ginugol ko ang buong panahon ko sa trabaho sa pagtulong sa mga tao na nakararanas ng pananakit ng katawan. Ang mga Osteopath ay gumagamit ng kamay na marahang sumusuri at gumagamot sa iba’t ibang problemang pisikal. Pribilehiyo ko na magamot ang mga tao lalo na sa panahong nahihirapan sila. Mahal ko ang trabaho ko. May asawa ako at may dalawang binatilyong anak. Lubos akong nagpapasalamat sa aking pamilya, sila ang pinakamahalagang regalo sa akin.

Bakit Mormon Ako

Una kong nalaman ang tungkol sa simbahan nang may dalawang kinatawan mula sa simbahan ang kumatok sa bahay ng mga magulang ko at pinapasok sila ng tatay ko para maibahagi nila ang kanilang mensahe. Labing-isang taong gulang pa lamang ako noon at nasiyahan akong makinig sa dalawang Amerikanong ito. Wala akong alam na ibang relihiyon at wala akong kaalam-alam tungkol dito. Unang itinuro sa akin kung paano magdasal at hinamon na magdasal sa sarili ko lang at itanong sa Diyos kung tama ang itinuturo sa akin. Naalala ko na parang asiwa ako na nakaluhod sa may kama ko at inuusal ang una kong panalangin at naaalala ko pa rin hanggang sa araw na ito na halos agad-agad kong “nadama” ang sagot sa akin. Napakaganda ng pakiramdam ko, gusto ko ang nadama ko at naniniwala ako na iyon ang simula ng pakikipag-ugnayan ko sa Diyos. Hiniling ko na mabinyagan ako at hindi ako tumalikod kailanman magmula noon. Patuloy ko pa ring nadarama na malapit sa akin ang Diyos at pinangangalagaan Niya ang aking pamilya. Palagi kong nadarama na isa ako sa mga paborito ng Diyos pero sa palagay ko ginagawa Niya ito sa lahat ng nagsisikap na sumunod. Wala akong rasyonal na pinagbabatayan ng aking paniniwala, napag-aralan ko ang mga pamamaraan sa siyensya at alam na alam ko ang mga argumento na likha ng modernong kaisipan at siyensya. Hindi ko mapapatunayan na buhay ang Diyos, gayunpaman naniniwala ako at nananampalataya na ako ay nasa tamang landas. Ito ay patuloy na pinagkukunan ko ng malaking kapanatagan at lakas sa aking buhay at lagi akong magpapasalamat sa dalawang missionary na kumatok sa bahay namin mahigit tatlumpung taon na ang nakararaan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Aktibo ako sa simbahan sa aming lugar, boluntaryo akong naglilingkod na tinawag ng Bishopric at responsibilidad ko ang mga kabataan. Gumugugol ako ng isang gabi sa isang linggo kasama ang aming mga kabataan na nakikibahagi sa iba’t ibang aktibidad, tulad ng paglalaro ng sport, pag-aaral ng bagong kasanayan o paglilingkod tulad ng paglilinis ng hardin para sa matandang miyembro ng aming kongregasyon. Ang mga aktibidad na ito ay panahon para magkasama-sama ang aming mga kabataan upang mapatibay ang kanilang pagkakaibigan at mapalakas ang kanilang pananampalataya. Tinutulungan ko rin ang aming Bishop, na hindi swelduhang lider ng aming kongregasyon, upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga miyembro. Iyon ay maaaring pagdamay sa nalulungkot o namimighati, pagtulong na makapagtrabaho ang isang taong nawalan ng trabaho o iba pang tulong na kakailanganin. Maaaring mahirap ito pero masaya ang makatulong.