mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Mark Manning

  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning
  • Mark Manning

Tungkol sa Akin

Buong buhay ko ay sa UK ako nakatira. Gustung-gusto kong kasama ang pamilya ko, bumisita sa mga exhibition, magdisenyo at magmadyik (hindi ako bihasa rito). Nagtatrabaho ako ngayon bilang arkitekto.

Bakit Mormon Ako

Ang mga lolo’t lola ko ay matagal nang miyembro ng Simbahan at tinuruan ang mga magulang ko tungkol sa pananampalataya kay Cristo at ng iba pang mga alituntunin ng ebanghelyo. Habampanahon kong tatanawing utang na loob ang kabaitan nila at pagbibigay sa akin ng puwang at pagkakataong malaman sa sarili ko na mayroong Diyos at nagmamalasakit Siya sa ating lahat. Binigyan ako ng Simbahan ng pagkakataong gumawa ng mas maraming kabutihan at maging mas mabuting ama at asawa.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong maging tapat sa mga pangakong ginawa ko nang sumapi ako sa simbahan 24 na taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumulong sa kabataang edad 12-18 na talagang naging inspirasyon ko sa pagsisikap na sundin ang mga kautusan.