mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Marco

  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini

Tungkol sa Akin

Maganda ang buhay kung ipamumuhay mo itong mabuti! Mapalad akong mapangasawa ang isang mabait na babae. May apat akong anak. Gusto kong kasama ang aking pamilya. Nag-aral ako ng Architecture sa Rome at nagtatrabaho bilang project manager sa construction. Gusto kong gawin ang maraming bagay na magbibigay sa akin ng bagong kaalaman. Ako’y bee-keeper, mahilig akong magtanim ng gulay at kainin ang bunga nito! Mahal ko ang kalikasan, sa katunayan nasa gitna ng kakahuyan ang bahay ko. Mahilig ako sa sports, lalo na ang soccer at basketball at gustung-gusto ko ang masarap na pagkaing Italian!

Bakit Mormon Ako

Naging miyembro ako ng Simbahang ito sa edad na 19 matapos kong malaman ang relihiyong ito nang mahigit 15 taon. Itinuro ni Inay sa aming magkakapatid ang mga alituntunin ng ipinanumbalik na Ebanghelyo mula nang isilang kami at nakatanggap kaming lahat ng tiyak na patotoo ng katotohanan nito noong maliliit pa kami. Kahit kinailangan kong pagdaanan ang ilang pagsubok bago ako nagbalik-loob, nagpapasalamat ako sa lahat ng pagsubok na nagpalakas sa pananalig ko sa Panginoong Jesucristo at sa kaalaman ko sa Kanyang ipinanumbalik na Simbahan. Nang magpasiya akong isentro ang buhay ko sa Diyos, nakita ko kung paano pinagpala ng Diyos ang bawat aspeto nito sa pambihirang paraan. Dahil isinilang akong Katoliko sa Italy, alam ko noon pa man na ang Biblia ay salita ng Diyos; Mormon ako dahil alam kong ang Aklat ni Mormon ay salita rin ng Diyos at si Joseph Smith ay totoong Propeta ng Diyos na tinawag halos 200 taon na ang nakararaan para ibalik ang Simbahan na itinatag mismo ni Jesus noong narito Siya sa lupa.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagsisikap na ipamuhay ang mga alituntunin ng Ebanghelyo saanman ako naroroon. Ang ibig sabihin ng mahalin ang Diyos ay sundin ang Kanyang mga batas. Itinuro ni Jesus ang simpleng batas: mahalin ang bawat isa. Sinisikap kong ipakita ang pagmamahal ko sa Diyos sa pagmamahal sa mga taong nasa paligid. Simple lang ang Ebanghelyo: ngumiti, tulungan ang nangangailangan, aluin ang nagdurusa, pakinggan ang mga hindi dinirinig at bisitahin ang mga nag-iisa. Lagi rin akong may panalangin sa puso ko na makilala at masunod ang mga bulong ng Banal na Espiritu. Ilan lang ito sa mga napakasimpleng bagay na gumagawa ng malaking kaibhan sa aking buhay.