mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Manuella

  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme

Tungkol sa Akin

Mula nang ipanganak ako sa Cameroon hanggang mag-9 anyos ako at bago lumipat ang nanay ko sa Germany para makasama ang stepfather ko, mamulat ako sa dalawang kultura. Noong una hindi madali sa akin ang tumira sa Germany. Kailangan kong pakibagayan at alamin ang bago kong kapaligiran. Matagal na iyon, at hindi ko na halos maalala kung paano ito nangyari, pero kalaunan naintindihan at natutuhan ko na ring salitain ang wika, at naging mas madali na sa akin ang mga bagay. Sa Cameroon ako nakatira noong bata ako, at ang kinalakhan at nakaimpluwensya sa akin ay ang Germany, kung saan ako nakapasa sa eksamen sa high school (Abitur) at nagkolehiyo. Dahil sa impluwensya ng France sa Cameroon, bahagi na rin ng buhay ko ang bansang iyon. At matapos akong boluntaryong maglingkod sa aming Simbahan sa England nang 18 buwan, naging malapit na rin sa puso ko ang bansa at kultura nito. Natutuwa akong maglingkod sa mga tao. Nakakatuwang makita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao at matuklasan ang iba’t ibang kultura. Gusto ko sa mataong lugar, tumawa at magsayaw at magsaya. Pero mahalaga rin sa akin ang mapag-isa, magbasa o makinig ng musika o kahit mag-isip lang tungkol sa sarili ko at sa mundo.

Bakit Mormon Ako

Ang pagiging Mormon ay desisyon na ginawa ko noong 15 anyos ako. At hindi ko ito pinagsisihan kahit kailan. Noong umpisa, akala ko tamang desisyon lang ang magpabinyag ako. Ngayon, makalipas ang 10 taon, sa lahat ng naranasan ko, alam ko na ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko at ang pagpapabinyag ko ay nakaimpluwensya sa lahat ng ginagawa ko. Ang mga bagay na natutuhan namin ng pamilya ko sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagpabuti sa kalidad ng pamumuhay namin. Ang buhay ay parang pakikipagsapalaran na kadalasang may kasamang mga sorpresa. Dahil sa ebanghelyo payapa ako’t may pag-asang tutulungan akong matuto sa lahat ng ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naiimpluwensiyahan ng pananampalataya ko hindi lamang ang mga desisyon ko, kundi pati ang pananaw ko sa buhay. Ang pagdanas ko ng galak at pagdurusa ay bahagi niyan. Hindi dahil naniniwala ako ay wala na akong problema sa buhay. Ibig sabihin lang nito hindi ako naaapektuhan nang matindi at matagal ng mga problema; tinutulungan ako nitong umunlad at matuto. Optimistic akong tao, at sinisikap kong makita ang positibo sa lahat ng bagay. May oras para sa lahat, oras para malungkot at oras para magsaya. Nalulungkot ako kapag kailangan, pero ginagamit ko rin ang sandaling iyon para mas pahalagahan ang kaligayahan at damhin ito. Tinutulungan din ako ng aking relihiyon na pakitunguhan nang mas mabuti ang aking kapwa dahil lahat tayo ay magkakapatid.