mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Lori

  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride
  • Lori McBride

Tungkol sa Akin

Ang mga bagay na gusto ko sa aking buhay ay nasasaklaw ng iba’t ibang ginagampanan ko sa buhay. Asawa ako ng kahanga-hangang lalaki at ina ng 4 na masisiglang bata at ng isang medyo baliw na aso. Nagtatrabaho ako bilang pediatric nurse, kapwa bilang flight nurse at nurse sa pediatric ICU. Hilig ko ang tumakbo at gustung-gusto ko ang mga marathon at malayuang mga relay race. Parang napakabilis ng takbo ng buhay ko pero gusto kong laging kasama ko ang pamilya ko … nanonood ng sine, naglalaro, nagha-hiking … kahit ano basta sama-sama kami!!

Bakit Mormon Ako

Buong buhay ko ay miyembro na ako ng simbahan pero ang sarili kong mga karanasan sa buhay ang nakatulong sa akin upang mas maunawaan kung bakit dito ako nananalig. Alam ko na mayroon akong Ama sa Langit na nakakikilala sa akin, alam Niya ang nasa puso ko, at mahal Niya ako kahit ganito ako. Nakadarama ako ng kapayaan sa direksyon na ibinibigay sa akin ng ebanghelyo ni Jesucristo … sinisikap sa bawat araw na maging mas mabuting tao ako. Alam ko na ganito ang pag-unlad ng buhay ko … patuloy na paggawa … at sa pagkaalam at pagtanggap sa pagbabayad-sala ni Jesucristo ako ay natututo at umuunlad at patuloy sa pagsulong. Sa trabaho ko bilang nurse, napapayapa ako sa pagkaunawa na hindi lang ito ang buhay, na may pagkakataong bumalik sa ating Ama sa Langit at muling makita ang ating mga mahal sa buhay.

Personal na mga Kuwento

Paano mapagpapala ng iyong mga talento at kaloob ang iba?

Mula pa noong bata ako, alam kong gusto kong maging nurse … kapag may nakikita akong nasasaktan gusto ko naroon ako … tumutulong. Kaya hindi na nagulat pa ang pamilya ko nang piliin ko ang nursing program sa kolehiyo. Masaya ako na nurse ako … kagaya rin ito ng pagiging ina … lalo na kapag mga bata ang inaasikaso ko!!! Hanga talaga ako sa katawan ng tao at sa banal na disenyo nito at gusto kong mas matuto pa kung paano gamutin ang mga batang may malubhang karamdaman. Ngunit ang pinakamalaking kasiyahan ko ay nagmumula sa pagtulong na panatagin ang mga nangangailangan. Ang pagkaospital ng isang anak na maysakit siguro ang isa sa mga nakalulungkot na bagay na nararanasan ng sinumang magulang. Ang pagtulong sa mga pamilyang iyon sa oras ng kanilang kagipitan ay bahagi ng trabahong mahal na mahal ko. Dama ko na kahit malayo ako sa pamilya ko habang nasa trabaho ako, nakatutulong ang paglilingkod ko para maging balanse iyon. Ang kaalaman na may dakilang plano para sa ating lahat ay nakatutulong para maisaayos ko ang mahihirap na bagay na nakikita ko sa trabaho ko. Alam ko na delikado ang buhay at tungkulin kong gawin ang lahat para iligtas ang isang buhay. Ngunit alam ko na ang Panginoon ang bahala sa lahat ng bagay … at dahil alam kong may plano Siya napapanatag ako at naipagpapatuloy ko ang trabaho ko!!!

Ano ang ginagawa mo para mapatatag ang iyong pamilya at maging matagumpay ito?

Ang pamilya ko ang pinakamahalaga sa akin … kung minsan dahil sa dami ng ginagawa ito na ang nagtatakda ng aming iskedyul, lalo akong gumagawa ng paraan para “di kami masyadong maging abala.” Sinikap naming dumistansya nang kaunti sa daigdig … huwag pansinin ang telepono, patayin ang TV at computer at magsama-samang tulad ng dati bilang pamilya. Kapag masyado kaming abala, nagtatanong ang mga bata, “Puwede po bang magsama-sama tayong “Pamilya Lang” ngayong gabi?” Karaniwang ito ay mga laro, popcorn, pagpapainit sa tabi ng fireplace … kahit ano, basta sama-sama!!!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Natutuwa akong maglingkod sa kabataan sa aming simbahan, lalo na habang natututo at umuunlad ang kanilang pananampalataya. Napakagandang masubaybayan ang kanilang paglaki at pagkakaroon ng patotoo na tutulong sa kanila sa buhay. Gusto ko rin ang kasiglahan nila sa buhay … nakakabata ito!!! Hiking, camping, pagkanta, paglilingkod, paglalaro! Napakasaya talaga!! Ako rin ang namumuno sa mga talakayan at pagtuturo sa kababaihan sa aming ward at parang ako ang natututo sa aming mga karanasan. Pero ang pinakamahalagang tungkulin ko ay ang pagiging ina sa aking pamilya. Ang pamumuhay bawat araw kasama ang mga anak ko, pagtuturo sa kanila ng mga alituntunin ng ebanghelyo sa araw-araw ang malaking hamon sa akin.