mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Lindsey Stirling

  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling
  • Lindsey Stirling

Tungkol sa Akin

Noong bata pa ako, mahirap lang ang buhay naming pamilya, pero hindi ko ipagpapalit ang mga taon ng hamak kong pagkabata sa anupaman. Noon ko natutuhan na ang gunting at bote ng pintura ay magagawang spaceship papuntang Mars ang mga kahong pinaglagyan ng refrigerator, na ang sira-sirang pink na damit kapag isinuot ay nagiging ball gown, at ang pagkain ng isang mangkok na cereal sa sala kasama ng tatay ko ay masaya. Sa kabila ng maraming limitasyong dapat sana’y nakahadlang sa akin, noon ako natutong mangarap nang matayog, magsikap at matuwa sa mga simpleng sandali sa buhay. Mula noon, natuto na akong magbiyolin, nagsimula ako sa film school sa BYU, nagmisyon ako sa NYC, nagtapos ako sa pag-aaral ng recreational therapy sa BYU at nagtrabaho ako sa mga rehab center para sa mga tinedyer na may problema. Nagsimula ako sa larangan ng musika nang sumali ako sa America’s Got Talent noong 2010. Sinabihan ako ng mga hurado at iba pang mga “propesyonal” sa industriya ng musika na hindi sila kikita sa akin at hindi ako sisikat. Ang batang iyon na gumawa ng mga rocket na yari sa mga kahon ay nagsikap at patuloy na nangarap. Sa tulong ng youtube nagkaroon ako ng milyun-milyong tagahanga sa buong mundo. Ngayo’y touring musician na ako at nagkatotoo ang pangarap ko.

Bakit Mormon Ako

May pagkakataon sa buhay ko na nawalan ako ng ambisyon, ng layon, at namuhi ako sa sarili ko. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang nagbigay-liwanag sa buhay ko para muli kong mahalin ang sarili ko. Noon pa man ay naniniwala na ako na may plano ang Diyos para sa akin pero dahil sa mga banal na kasulatan, sa personal na paghahayag at mga salita ng buhay na Propeta, nalaman ko na ako ay anak ng Diyos, at ang plano ng Diyos ay plano ng kaligayahan. Binago nito ang lahat; natuklasan ko ang gusto kong gawin, nagbalik ang hangarin kong gumawa … ng kahit ano, at natagpuan ko ang kaligayahang hindi ko na maramdaman. Nagpapasalamat ako sa Aklat ni Mormon at alam kong ito ay totoo. Kapag binabasa ko ito maganda ang pakiramdam ko, at mas payapa ang kalooban ko. Natagpuan ko na ang sagot sa mahahalagang tanong ko at nakatulong ito para mapalapit ako kay Jesucristo. Bukod sa aking pananampalataya, kapag sinusunod ko ang mga pamantayan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw mas masaya ako at hindi ko ito maikakaila. Kapag nabibigatan ako o natatakot sa “mahahalagang” bagay sa buhay, nagpapasalamat ako na makakapunta ako sa templo, na maaari akong magdasal o magbasa ng mga banal na kasulatan at naaalala ko kung ano talaga ang mahalaga. Sa mundo kung saan lahat ay nagbabago binigyan tayo ng Diyos ng isang bagay na masasandigan; hindi niya tayo iniwan ditong mag-isa.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

May sariling mga pamantayan ang industriya ng musika. Hindi ko mabilang kung ilang beses na akong inalok ng droga sa backstage, o niyayang sumama sa ilan pang aktibidad na maaaring magpahamak sa akin o sa iba. Araw-araw kong ipinamumuhay ang ebanghelyo sa paggawa ko ng mga desisyon na naaayon sa aking mga pamantayan. Ako’y isang touring musician at gusto ko’y malinis, walang droga, may paggalang at ligtas na kapaligiran sa tour bus ko. Nakarinig na ako ng nakakatakot na mga kuwento tungkol sa pagtu-tour at di magagandang pangyayaring kaakibat nito. Gayunman, dahil naitakda na ang mga pamantayan sa mga tour ko, walang nangyayaring ganito, at naging matatalik kaming magkaibigan na nagkakasayahan. Saan man ako naroon sa mundo, nakakakita ako ng Simbahang LDS na mapupuntahan sa araw ng Linggo at parang nasa amin lang ako.