mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Laly

  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro
  • Lesley Toro

Tungkol sa Akin

Gustung-gusto kong gumawa ng crafts, at painting, dekorasyon at gamitin ang aking imahinasyon sa paglikha ng iba’t ibang bagay. Bata pa ako, may nakilala na akong mga tao sa sales area at dahil diyan nagtapos ako ng marketing sa kolehiyo, na gustung-gusto ko. Gustong kong makasama ang aking pamilya, tumulong at magturo sa mga tao. Palagay ko ang pamilya ay magandang oportunidad sa buhay at ang pag-aasawa ay kakaibang pakikipagsapalaran. Kaming mag-asawa ay malapit na malapit sa isa’t isa at marami Ang libangan namin ay ang maggiba at magtayo sa tuwina. Lagi naming ginagawa ito sa aming tahanan at sa kakaunting pera ay nakabuo kami ng nakatutuwang mga bagay. Noong 2009 nagpunta ako sa estado ng Arizona, USA, para magmisyon nang 18 buwan at itinuro ko sa mga tao ang kaalamang natamo ko at ang kaligayahang hatid ng Diyos sa buhay ko.

Bakit Mormon Ako

Ang malaman kung saan ako nanggaling, bakit ako isinilang at kung saan ako pupunta pagkamatay ko, na may katiyakan na may isang Diyos na nagmamahal sa akin at ako ay Kanyang anak, ay humihikayat sa akin na sundin ang mga turo ni Jesucristo. Ang katotohanang gumigising ako araw-araw at nauunawaan ko na ang buhay na ito ay panahon ng pagsubok at may layunin, ay nagpapasaya sa akin. Ang kaalaman na ang mga pamilya ay maaaring maging walang hanggan, kung pagsusumikapan ko ito, ay pumapanatag sa aking buhay at tinutulungan akong baguhin ang aking pamumuhay. Mormon ako dahil labis akong pinasasaya nito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa simbahan may organisasyon kami ng young women, edad 12 hanggang 18. Nagkaroon na ako ng pribilehiyong maglingkod nang matagal sa grupong ito ng mga batang babae at tulungan silang maunawaan ang kanilang potensyal bilang mga anak ng Diyos. Ang organisasyong ito ay may manwal na tinatawag na Pansariling Pag-unlad, kung saan kailangang tumupad ng mga mithiin ang bawat kabataang babae na tutulungan silang mas mapalapit sa Diyos. Nagkaroon na ako ng pagkakataong gawin ang programang ito at hinihimok ko ngayon ang mga kabataang babae na gawin din iyon. Noong 2009, nagkaroon ako ng pagkakataong maglingkod bilang full-time missionary para sa Simbahan at ituro sa mga tao na dahil mahal Niya tayo ng diyos, ipinanumbalik Niya ang mga katotohanang nawala nang maraming siglo; mga katotohanang nagtuturo na totoong mapagmahal ang ating Ama sa Langit.