mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si LEILA MARTINS

  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins

Tungkol sa Akin

Matagal na akong kasal, 16 na taon na, at may dalawang anak ako. Ako ay teacher at post-graduate teacher ng physical education sa pagsasayaw, na hilig ko na noong bata pa ako. Isa sa mga nagawa ko ay ang pagtuturo ng Jazz sa isang komunidad sa aming lungsod sa mga 120 estudyante na kinabibilangan ng mga bata, kabataan, at matatanda. Teacher din ako sa elementarya, na gustung-gusto ko. Mahal ko ang pamilya ko at alam kong sila ang dahilan kaya’t nabubuhay ako at maligaya!

Bakit Mormon Ako

Tinanong ko ang sarili ko, “Saan ako pupunta, bakit ako narito sa mundo, at may buhay ba pagkatapos ng kamatayan?” marahil itinanong mo na rin ito. Nang malaman ko ang tungkol sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, naging malinaw ang mga tanong na iyon, at naniwala ako! Hindi dahil sa may nagsabi sa akin kung ano ito, kundi dahil nagtanong ako sa ating Ama sa Langit. Lumuhod ako at nagdasal, at tumanggap ng patunay na umantig sa akin at nagpasaya sa aking puso. Naniniwala ako na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos, naniniwala ako na maaaring maging walang-hanggan ang mga pamilya, at alam ko na kabilang ako sa totoong Simbahan ni Jesucristo. Nagpapasalamat ako na napalaki ko ang mga anak ko sa tamang landas.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako’y mga 18 taon nang miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, at palagi akong nagtuturo sa mga klase sa Simbahan, sa mga bata, kabataan, at matatanda. Palagi ko itong ginagawa nang may pagmamahal at pagmamalaki. Aktibo akong nakikilahok sa mga kultural na aktibidad ng Simbahan gaya ng teatro at sayaw. Bahagi ako ng grupo ng kababaihan (mga Visiting Teacher) na bumibisita sa mga miyembro ng Simbahan nang minsan sa isang buwan, at sa pagbisitang iyon kami ay tumutulong, bilang mga miyembro at kababaihan. Mahal ko ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Mahal ko ang aking Tagapagligtas, at matibay ang patotoo ko sa katotohanan ng Simbahang ito at sa plano ng kaligtasan. Masaya ako dahil ang pagiging Mormon ay pagdaig sa ating mga kahirapan at pagiging maligaya sa mundong ito. Dahil dito kaya ako naparito!!!