mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Larry Gelwix

  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix
  • Larry Gelwix

Tungkol sa Akin

Edukasyon: nagtapos sa Del Valle HS sa Walnut Creek, CA. Nagtapos sa BYU (Provo) ng BA at MA sa Organizational Communications. Mission: Central States Mission Paglilingkod sa Simbahan: Bishop, High Council, Young Men’s President, Elders Quorum presidency, Sunday School teacher, YSA Advisor Propesyon: dating airline CEO; may-ari ng travel agency; on-air syndicated radio talk show host; tampok sa TV series Pamilya: may asawa at limang malalaki nang anak (dalawang lalaki, tatlong babae) at tatlong apo. Ang panganay na anak na lalaki ay nagmisyon sa France. Ang bunsong anak na lalaki ay kasalukuyang nagmimisyon sa Canada. Paboritong Laro: Rugby at football. Paboritong rugby team: Highland Rugby at New Zealand All-Blacks. Paboritong football teams: San Francisco 49ers, Baltimore Ravens, & Philadelphia Eagles. Paboritong pelikula: “Forever Strong”

Bakit Mormon Ako

Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay naglalaan ng pundasyon para sa maligayang pamilya at matagumpay na buhay. Matapos maging rugby at football coach nang 36 na taon, natanto kong ang ebanghelyo ang perpektong “game plan.” Tinutulungan ako ng simbahan sa aking personal na buhay, pamilya, buhay may-asawa, at propesyon. Itinutuon ako ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa buhay at tinutulungan akong malampasan ang mga hamon. Ang ebanghelyo ni Jesucristo ang inspirasyon ko sa pagiging mas mabuting asawa, ama, at kaibigan; na gawin ko ang lahat sa abot ng makakaya ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagsisikap na sundin ang mga kautusan ng Diyos at sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng aking pamilya, mga kapitbahay, at ng mga kapus-palad. Kung gusto kong ipakita ang pagmamahal ko sa aking Ama sa Langit ginagawa ko ito sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa Kanyang mga anak. Hindi ito sa Linggo lamang ginagawa. Ito ay 24-7.