mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Kevin

  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone

Tungkol sa Akin

Hindi ako karaniwang Mormon. Sa kongregasyon namin kilala ako bilang lalaking matangkad na mahaba ang buhok na nagsusuot ng bow tie at sandal sa simbahan -- parang kombinasyon ng Mormon at hippie. Nagustuhan ko ang sandals noong river guide ako sa Colorado River at Green River nang tatlong taon, at ngayon ito na rin ang suot ko maliban kung nagdi-jogging ako o sakay ng aking bisikleta; nagustuhan ko ang mga bow tie noong tinedyer pa ako at naghahanap ng kaibang maisusuot sa simbahan, at nakasanayan ko na mula noon. At mabilis humaba ang buhok ko kahit ano pa ang gawin ko. Ang mahalagang bahagi ng buhay ko ngayon ay ang pagiging asawa at katuwang ng aking pinakamatalik na kaibigan, ama ng dalawang tinedyer na babae at isang anak na lalaki (at isang exchange student mula sa Russia sa taong ito), pagtuturo ng biology sa maliit na unibersidad, at paghahanda para sa half-ironman triathlon sa darating na tag-init. Minsan sa dami ng ginagawa ko nadarama kong kulang pa ang oras ko, pero may mga sandali na masaya ako kapag kasama ko sa paglalakad ang asawa ko, nakikitang natututo ng mahalagang aral ang mga anak ko, o tumatanggap ng papuri mula sa isang estudyante dahil natulungan ko sila, at iyan ang nagtutulak sa akin para magpatuloy sa buhay. Ang isa pang nagpapanibago ng aking lakas ay ang pagbabakasyon namin taun-taon. Gustung-gusto kong isinasama ang pamilya ko at mga kaibigan sa pagpunta sa ilog kung saan malayo kami sa kabihasnan o hindi magamit ang cell phone sa loob ng apat o limang araw, o pagpunta sa cabin ng aking lolo kung saan walang TV o internet -- iyan ang buhay!

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil makatwiran at di-nagbabago ang mga doktrina ng ebanghelyo na itinuturo sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ako’y isang scientist, at kahit ano pa ang gawin ko talagang hindi na ako maawat sa pag-iisip kapag may naisip akong isang bagay. Palagi kong iniisip ang tungkol sa simbahan at mga turo nito, at para sa akin tama lang na may mga propeta ang Diyos sa mundo sa ibang panahon at lugar bukod sa sinaunang Gitnang Silangan, pati na ang pagkakaroon ng propeta sa panahon natin ngayon. Tama lang na kung binibigyang-diin ng Diyos ang kahalagahan ng pagsasama ng mag-asawa dito sa mundo, na maglalaan Siya ng paraan upang magpatuloy ang ugnayang iyan sa langit. Tama lang na gumawa ng plano ang Diyos para maging mga magulang tayo sa mundo para mas maunawaan natin Siya at ang kanyang plano para sa atin. Tama lang na para matugunan ang hinihingi ng katarungan ay kailangang isagawa ni Jesucristo ang pagbabayad-sala, para madaig sa pamamagitan ng biyaya ang ating mga kamalian. Sa ganang akin, Mormon ako dahil ginagawa ako nitong mas mabuting tao. Karamihan sa mga kasama ko sa trabaho ay hindi relihiyoso, at ang ilan pa nga ay galit sa relihiyon. Dahil sa mga hamon na ito ay madalas kong maisip ang relihiyon ko, at kung gaano ang epekto nito sa pagkatao ko at sa mga ikinikilos ko. Alam kong totoo ang ebanghelyong ito dahil mas maligaya ako kapag sinusunod ko ang mga tuntunin nito -- dahil sa simbahang ito ako ay mas mabuting asawa, mas mabuting ama, at mas malusog ang aking kaisipan, damdamin, at katawan.

Personal na mga Kuwento

Alin sa mga turo ng Tagapagligtas ang nakaimpluwensya na sa iyong buhay?

Ang sinabi ng Tagapagligtas sa Mateo 25:40, “Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa,” ay patuloy na nakaiimpluwensya sa aking buhay. Kung minsan ang unang impresyon ko ay husgahan ang iba, pero ipinapaalala sa akin ng mga salitang ito na lahat tayo ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa Langit na nagnanais na magtagumpay tayong lahat, at tungkulin ko ang humanap ng paraan para mapasigla at tulungan ang sinumang makilala ko. Nagsisimula ito sa tahanan kung saan kailangang handa akong tumulong sa asawa ko at mga anak, kahit na pagod ako at may gusto akong gawin, at ganito rin dapat sa lahat ng pakikitungo ko sa trabaho, paglilingkod, at saglit na pagkikilala. Hindi mo alam kung kailan makapagbibigay ng kinakailangang pag-asa o tulong sa ibang tao ang simpleng pagngiti o mabuting salita o gawa.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Gustung-gusto ko ang nagawa sa akin ng ebanghelyong ito. Gaya ng sinabi ko, ang simbahang ito at mga turo nito ay mahalaga sa buhay ko sa araw-araw. Binibigyang-diin ng ebanghelyong ito na kailangan nating palaging pagbutihin ang ating sarili sa sarili nating pagsisikap at sa pag-asa sa iba at sa ating Tagapagligtas. Dama kong ipinamumuhay ko ang aking relihiyon hindi lamang kapag nasa simbahan ako o nagdarasal o nagbabasa ng mga banal na kasulatan, kundi maging kapag may ginagawa akong proyekto kasama ang mga anak ko, kapag nagdi-jogging, kapag tinutulungan ko ang isang estudyante sa isang mahirap na problema, o kapag naghuhugas ako ng plato sa bahay -- lahat ng ito ay tumutulong sa aking magkaroon ng pag-ibig sa kapwa, integridad, at tiyaga na kailangan ko upang maging ganap tulad ng aking Ama sa Langit at ni Jesucristo. Nagkakaroon din ako ng mabubuting katangian kapag hinahayaan kong tulungan ako ng ibang tao o kapag humingi ako ng tulong sa langit sa mga pagkukulang ko. Parang kabalintunaan na ang paghingi ng tulong ay mahalaga sa pagiging perpekto, pero nakita ko kung paanong ang paghingi ng tulong sa ating Ama sa Langit at pagtanggap nito sa pamamagitan ng paglilingkod ng iba ay naging daan para magpakumbaba at manampalataya ang magkabilang panig, at dahil dito ay nagiging mas mabuting tao tayo gayundin ang mundo.