mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ken

  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber

Tungkol sa Akin

Dahil sa trabaho ko nalibot ko na ang buong isla ng Ireland. Iyon ang pinakagusto ko. Magandang bansa na may klima na maaaring maging “apat na panahon sa isang araw.” Mahilig akong umakyat ng burol at nakilala ko ang asawa ko sa isang mountain leadership course. Kami ngayon ay may tatlong anak at dalawang apo. Masaya akong maging ama at lolo.

Bakit Mormon Ako

Hinanap ko na ang katotohanan noon pa man at ang kahulugan o layunin ng buhay. Matapos ang maraming taon ng paghahanap, pagbabasa ng Biblia, at pag-alam tungkol sa iba pang mga simbahan at relihiyon, naipasiya ko na walang simbahang kumakatawan sa mga turo ni Jesucristo batay sa nabasa ko sa Biblia. Kaya nagdesisyon akong huwag sumapi sa alinmang simbahan, kundi palakihin ang mga anak ko ayon sa naunawaan kong tama mula sa Biblia. Nadama ko rin na ang paglalasing at paninigarilyo ay hindi makakabuti sa akin o hindi mabuting halimbawa sa mga anak ko at nagpasiya ako na mula ika-1 ng Enero 1989, hindi na ako muling maglalasing o maninigarilyo. Noong ika-6 ng Enero 1989, dalawang missionary mula sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang kumatok sa pintuan ko. Pinapasok sila ng asawa ko para kausapin ako dahil pinapapasok ko palagi ang mga tao mula sa ibang simbahan. Noon ko lang narinig ang tungkol sa Simbahang ito. Mga isang oras kaming nag-usap, at binigyan nila ako ng Aklat ni Mormon at hiniling na basahin ko ito at ipagdasal na malaman kung totoo ito. At itinanong nila kung kailan nila ako maaaring balikan, pero sinabi kong hindi maaari, na kung kailangan ko sila ay hahanapin ko sila. Umalis sila, at pagkaalis nila, sinimulan kong basahin ang Aklat ni Mormon. Habang nagbabasa ako nadama ko ang kaganapan at kasiyahan, at nalaman ko na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos at ito ang nawawalang piraso ng puzzle na matagal ko nang hinahanap. Natagpuan ko na ang totoong Simbahan ni Jesucristo sa ibabaw ng lupa. Ngunit gusto kong gawin ang ipinagagawa ng mga missionary, kaya’t lumuhod ako at nagdasal at nagtanong sa Diyos sa pangalan ng Kanyang Anak kung ang Aklat ni Mormon ay totoo, at natanggap ko ang makapangyarihang patotoo na ito nga ang salita ng Diyos. Ipinagdasal ko na bumalik ang mga missionary, at bumalik nga sila kinabukasan. Nabinyagan ako noong ika-26 ng Enero 1989, at iyon ang pinakamabuting desisyong nagawa ko sa aking buhay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang pananampalataya ko kay Jesucristo ay napakahalaga sa akin. Tumutulong ako sa mga proyektong paglilingkod sa Simbahan at komunidad. Sa pamamagitan nito nalaman ko na ang itinuturo ni Jesus ay totoo. May malaking kaligayahan at galak sa pagtulong sa ibang nangangailangan, at nalaman ko rin na sa pagtulong sa iba ay natutuon ako sa mga bagay na pinakamahalaga sa buhay. Natutuhan ko rin ang aral na ito sa halimbawa ng aking mga tita na nag-alaga sa pamilya ko nang mamatay ang mga magulang ko. Anim kaming magkakapatid na edad 2 hanggang 16, at nagsakripisyo ang mga tita ko para alagaan kami at magkasama-sama bilang pamilya. Hindi ito madali para sa kanila dahil mga dalaga sila at nasa 40s na ang edad. Bago sila namatay, nakapagpasalamat kami ng kapatid kong lalaki sa ginawa nilang sakripisyo, ngunit sinabi nila sa amin na wala silang isinakripisyo at pinagpala sila. Sila ay mga tunay na halimbawa sa akin ng pag-ibig at sakripisyo ni Cristo para sa iba.