mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Kelly

  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback
  • Kelly Lineback

Tungkol sa Akin

Ang karaniwang araw para sa akin ay nagsisimula nang alas-5 n.u. Kung hindi ako makakapag-ehersisyo sa oras na iyan, hindi ko na ito magagawa pa sa mismong araw na iyan. Abala ako, tulad din ng lahat ng tao; may asawa ako, tatlong anak na babae at bagong manugang na lalaki. May oras din ako bilang dentista at ito ang trabaho ko. Pagkatapos ng mga obligasyon sa pamilya, trabaho, at responsibilidad sa simbahan sinisikap kong panatilihing maayos ang bahay. Pagkatapos, nagsasaya na ako - mahilig akong mag-snow ski, maglakad-lakad at masiyahan sa labas ng bahay. Kapag may oras pa, gustung-gusto kong nagbibiyahe kasama ang aking pamilya. Oo, mahilig akong magbiyahe! Nasabi ko bang lagi rin akong nakatawa?

Bakit Mormon Ako

Sa kaibuturan ng puso ko ay naniniwala ako na ito ang ebanghelyo ni Jesucristo. Ito ang sentro ng aking pagkatao. Habang sinisikap kong ipamuhay ang mga alituntunin ng simbahan, nagkakaroon ako ng matibay na pundasyon sa daigdig na pabagu-bago. Natutuwa ako na naituro ko sa mga anak ko ang kahalagahan ng mabubuti at matitibay na pinahahalagahang ito, at minamasdan ang pagsasabuhay nila sa mga ito.

Personal na mga Kuwento

Paano ka natulungan ng Espiritu Santo?

Ang kaloob na Espiritu Santo ay malaking kaaliwan sa buhay ko. Palagi kong nadarama ang Kanyang impluwensya at nagpapasalamat sa Kanyang patnubay. Ang mga simpleng pangyayari sa araw-araw tulad ng desisyon na tawagan ang isang kaibigan, sumali sa isang aktibidad, desisyon ukol sa pera, o pagtulong sa mga anak ko na makayanan ang mga pagsubok, lahat ng ito ay may impluwensya ng Espiritu Santo. Nalaman ko na kung titigil ako at pakikinggan ang damdamin at pahiwatig na natatanggap ko, at kikilos ayon dito, ay sinusunod ko ang aking Ama sa Langit.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Mas malaki ang epekto ng ginagawa ng isang tao kaysa kanyang sinasabi. Sinisikap kung tularan ang halimbawa ni Jesucristo sa pagiging tapat, mabait, at maawain sa ibang tao. Alam ko na sa pagsunod sa Kanyang halimbawa ng paglilingkod sa iba ay magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan sa buhay na ito.