mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Kaiping.我是凱平.

  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing

Tungkol sa Akin

Ako’y isang ama at asawa. Ako ay may magandang asawa at dalawang mababait na anak na pawang malalakas ang patotoo tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Nagtrabaho ako sa isang pagawaan ng kotse sa loob ng 28 taon, pero ngayo’y nagtatrabaho ako bilang tour guide, at inililibot ko sa Taiwan ang mga taong nagmula sa Mainland China. Kapag nagkukuwento ako tungkol sa maraming relihiyon sa Taiwan, karamihan sa mga tao ay hindi interesado. Pinahahalagahan ko ang pagiging Mormon ko dahil diyan, dahil alam ko ang kahalagahan at katotohanan ng ebanghelyong ito. Volunteer din ako sa Taiwan Historica, ang National History Museum ng Taiwan. Tuwing nagpapaliwanag ako sa iba tungkol sa 400 taon ng kasaysayan ng Taiwan, lumalago ang pagmamahal ko sa Taiwan.

Bakit Mormon Ako

Ang lola ko ay isinilang sa Ching Dynasty, at isang tapat na Kristiyano. Binasa niya ang Biblia araw-araw, at ipinagdasal na maprotektahan ang kanyang mga inapo at tumanggap sila ng kapayapaan mula sa Diyos. Kalaunan, lumipat ang aking ama sa Taiwan. Isang araw ng Agosto, noong 17 anyos ako, nasa bahay kami ng aking bunsong kapatid. Dumungaw ako sa bintana at nakita ko ang dalawang Mormon Missionary na nagbabahay-bahay sa kalye namin. Biglang nag-alab ang puso ko, kaya agad ko silang pinuntahan at kinausap, at halos dalawang buwan pagkaraan ay nabinyagan ako. Alam ko na sinagot ng Diyos ang panalangin ng lola ko, dahil nakasumpong ako ng kapayapaan at kagalakan sa ebanghelyong ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naniniwala ako na ang paglilingkod ay napakahalaga sa pamumuhay ko ng aking pananampalataya. Nalaman ko na ang paglilingkod sa iba ay naghahatid ng mga pagpapala sa sarili kong buhay. Halimbawa, noong binata pa ako, nag-organisa akong minsan ng isang aktibidad para sa lahat ng binata’t dalaga ng aming simbahan sa Taiwan, at nakilala ko roon ang mapapangasawa ko. Dahil sa karanasang iyon, nalaman ko na paglilingkod sa iba ang pinakamainam na paraan para maipamuhay ang pananampalataya ng isang tao, gaya ng sinabi sa Aklat ni Mormon na “Kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos.”