mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Julie Hillyard

  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard
  • Julie Hillyard

Tungkol sa Akin

Pinagpala akong maglakbay sa mundo nang ilang taon kasama si Dr. Stephen R. Covey (pangarap na trabaho ko ito!!!), ngunit ipinasiya kong talikuran iyon nang makilala ko ang pangarap kong lalaki at magbuo kami ng pamilya. Mahilig kaming tumakbo, magbisekleta, mag-hiking, at maglakbay nang magkasama. May tatlo kaming maliliit na anak at ang panggitna ay may malubhang autism, sensory processing disorder, at sari-saring pagkaantala sa paglaki. Natututo akong mahalin ang isang buhay na hinding-hindi ko inasahan na puno ng kakaibang mga hamon araw-araw.

Bakit Mormon Ako

Pinalaki akong LDS, at nadarama ko palagi simula pa noon na ang mga pinaniwalaan ko at itinuro sa akin sa simbahan ay ayon sa katwiran. Inaamin ko, gustung-gusto ko ng lohika--gumagana ito sa akin. Noong nasa 20‘s ang edad ko, nakatapos na ako ng misyon para sa simbahang LDS na lubos na nagpalakas sa aking paniniwala, atnaging malapit na katrabaho ni Dr. Stephen Covey, isang kahanga-hangang halimbawa ng isang taong aktibong ipinamumuhay ang kanilang pananampalataya. Ilang beses ko siyang narinig na maglektyur tungkol kay Propetang Joseph Smith at sa napakapersonal na mga aral na natututuhan natin mula sa kanyang karanasan sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isa sa mga aral na iyon ay tungkol sa banal na potensyal ng bawat isa sa atin--ang kaalaman na talagang mayroon tayong DNA ng kabanalan na nagpapaunawa kung SINO tayo at KANINO tayo. Gayunpaman, sa isipan ko talaga ito nagsalita. Ilang taon pa ang lumipas….Kasal na ako ngayon sa lalaking pangarap ko at may isang anak na nasuring may kapansanan na labis kong kinatakutan--ang autism. Sa puntong iyon, natanto ko na ang pinaniniwalaan ko tungkol sa kanyang potensyal ay maaaring magpabago/magpapabago sa buhay ng aking musmos na anak. Dahil alam ko sa aking isipan--at nang ibuhos ko ang aking damdamin sa Diyos, natiyak ko rin sa aking kalooban--na dakila ang espiritu ni Matthew. Hindi mababago ng anumang karamdaman ang kanyang potensyal at, bilang kanyang ina, responsibilidad kong sabihin sa kanya ang kanyang kahalagahan at potensyal sa paraang magbibigay-inspirasyon sa kanya na makita rin iyon. Ang tiyak na kaalamang iyon--kung SINO ako at kung sino siya na sinamahan ng kaalaman kung KANINO tayo--ay naging gabay na impluwensya sa buhay ko na nagbibigay sa akin ng pananaw kapag nahihirapan ako sa ilang hamon sa pagpapalaki ng isang anak na kagaya ni Matthew ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naniniwala ako na madalas tayong bigyan ng Diyos ng mga karanasan na nagpapabago at nagtuturo sa atin para makaya nating tulungan at iangat ang iba. Ang asawa ko ay pediatric dentist na hangad tumulong sa mga batang may mga espesyal na pangangailangan at, dahil sa mga karanasan namin sa aming sariling anak na may mga espesyal na pangangailangan, matindi ang hangarin kong tulungan ang ibang mga magulang na may gayon ding mga hamon. Kamakaila’y naghanda kami ng sunud-sunod na mga aktibiadad para sa mga magulang na tinawag na Power of Potential na ang mithiin ay tulungan tayong magtuon sa potensyal ng ating mga anak kaysa mag-alala sa ugali at iba pang mga hamon na kung minsa’y inilalayo ang ating isipan sa alam nating kaya nilang marating--makikita natin ang ating hinahanap, kaya kung hahanapin natin ang pinakamaganda sa ating mga anak, makikita natin iyon at mag-iiba ang pakikitungo natin sa kanila. Sinimulan ko rin ang blog na Small Victories Big Miracles para maalala kong magtuon sa maliliit na bagay na maaari kong makaligtaan na kumakatawan sa mga himalang kailangan kong ipagpasalamat. Napakalapit sa puso ko ang bagay na ito dahil isang blog ito na “nagpapakita ng aking kahinaan” at mas gusto ko ang dati kong papel na na “super woman na kaya ang lahat”.