mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si José Luiz

  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva
  • José Silva

Tungkol sa Akin

Ako’y Brazilian, isang actor, at announcer, at gustung-gusto ko ang ginagawa ko. Ako’y isang Mormon. Mahal ko ang pamilya ko! Ang asawa ko at mga anak ko ang aking inspirasyon! Gustung-gusto ko ang musika at cinema. Kaya dito ako nagtatrabaho. Mahigit 15 taon na akong actor at nakalabas na sa TV, mga Soap Opera, patalastas sa TV at mga pelikula. Ako ang “publicity youngster” ng Casas Bahia [Mga Tahanan ng Bahia] noong 2006 at 2012. Ako’y isang DJ, announcer, at presenter sa loob ng mahigit 25 taon na. Nakapagtrabaho ako sa pinakamalalaking istasyon ng radyo sa Brazil (Jovem Pan, Antena 1, Transamerica, Nova FM, Energia 57) [mga pangalan ng radio at TV Stations]. Ako ay voice actor, at actor sa dubbing ng mga pelikula, at iba’t ibang uri ng serye. Ako ang Brazilian voice ng mga tao sa mga animated film at documentary, kabilang sina, Cuba Gooding Jr, Hugo Weaving, Will Ferrell, Jack Black, John Travolta, Matthey Perry, Denzel Washington, Jim Carey, Seth Rogen, at marami pang iba.

Bakit Mormon Ako

Una kong nalaman ang tungkol sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw noong binatilyo pa lang ako, pero matapos ang sampung taon ay doon lamang ako naging miyembro. Isinantabi ko ang pagpapabinyag dahil akala ko “pantay-pantay ang lahat” at hindi ito mahalaga sa akin. Ngunit kalaunan, dahil sa mga pagbabago sa mga magulang at kapatid kong babae, at sa pagkakasundo at kapayapaang nanaig sa aming tahanan napag-isip ko na, “Siguro makabubuting basahin ko ang Aklat ni Mormon.” Talagang, “binasa ko agad nang buo” ang aklat. Sa madaling salita, hindi ako matigil sa pagbabasa nito! Binasa ko ito sa loob ng isang linggo, at sa kalagitnaan ng aklat, sa 3 Nephi, nalaman ko na sa sarili ko na gusto kong magpabinyag. Kailangan ko iyon! Nasagot ang lahat ng tanong ko. Wala nang takot o pangamba sa aking isipan. Napayapa ang puso ko. Alam ko na ang Diyos ay buhay at sinasagot ang ating mga dalangin. Si Jesucristo ang Tagapagligtas ng sangkatauhan. Siya ay buhay! Si Joseph Smith ang Propeta ng Panunumbalik. Nakita niya ang Diyos Ama, at ang Anak na si Jesucristo, pagkatapos manalangin at humingi ng patnubay isang umaga ng tagsibol noong 1820. Ginagabayan tayo ng mga buhay na propeta. Si Thomas S. Monson ang Propeta sa kasalukuyan. Totoo ang Aklat ni Mormon at Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay talagang, “Ang Simbahan ni Jesucristo!” Ito ay pinatototohanan ko sa pangalan ni Jesucristo, amen!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naniniwala ako na ang paglilingkod sa ating kapwa ang pinakamainam na paraan para maging katulad ni Jesucristo. Sa iba’t ibang tungkulin ko noon sa Simbahan, nagkaroon ako ng pagkakataong maging instrumento sa mga kamay ng Panginoon na impluwensyahan at baguhin ang aking buhay at ang buhay ng mga taong nakakahalubilo ko. Magandang maging bahagi ng kapatiran ng High Priest’s quorum, at mapangalagaan ang mga bagay ukol sa kawalang-hanggan at mga ugnayan ng pamilya sa boluntaryong paglilingkod sa Templo.