mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Jeremy

  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick

Tungkol sa Akin

Ako ay computer programmer na mula pa noong 13 anyos ako, at sa murang edad na iyan ay alam ko na ang gusto ko sa buhay ko. Bagama’t nagbabago ang mga makina sa halos lahat ng posibleng paraan, ang software ay hindi gaanong nagbago sa loob ng 45 taon. Mas mahaba pa riyan ang panahong naigugol ko sa pagtugtog: piano, ‘cello at accordion. At simula nang makilala ang digital media, nagustuhan ko na ang photography. Kaming mag-asawa ay nakapagpalaki ng 5 anak, at tila magkakaroon kami ng ilang inhinyero, ilang artists at isang nurse! Tatlong anak na ang may asawa, at may dalawa kaming apo sa kasalukuyan. Ang aming lumalaki, at paparaming pamilya ay nagbibigay sa amin ng napakalaking kaligayahan. Isinama ko ang aking pamilya para manirahan sa France ng ilang taon, at karamihan sa pamilya ko ay nagsasalita na ng French, at pagkaraan nito ay nagpunta sa mga bansang nagsasalita ng French.

Bakit Mormon Ako

Nakilala ko ang mga Mormon missionary sa London noong ako ay estudyante pa. Nalaman ko ang tungkol sa kanilang paniniwala, at nagkaroon ng ilang personal na espirituwal na karanasan na tumulong sa akin na maunawaan na si Jesucristo ay hindi lang isang dakilang guro, na siya ay nakagawa ng isang bagay na tunay na kahanga-hanga para sa akin na nagbigay-kabuluhan sa pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa buhay na ito. Nadama ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Makalipas ang maraming buwan ng matamang pag-iisip, nadama ko rin na mahal ko ang mga tao, ang kanilang katapatan at kahanga-hangang mga pinahahalagahan sa pamilya. Gusto kong maging bahagi niyon. At naging bahagi na nga ako niyon hanggang ngayon. Pinakasalan ko ang isang miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at pinalaki ang aming mga anak sa gayon ding pananampalataya kay Jesucristo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap ko araw-araw na maiayon ang aking sarili sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagdarasal. Ang gawaing ito ay nagdudulot ng kabatirang espirituwal na tumutulong sa akin na huwag lang sarili ko at ang trabaho ko sa maliit na daigdig ng computer ang pagtuunan ng pansin. Ang buhay sa simbahan ay nagbibigay sa akin ng maraming pagkakataon na matulungan at mapaglingkuran ang iba, at iyan din ay nakatutulong sa akin na makitang maliit lang pala ang problema ko kumpara sa iba. Natutuwa ako na makatulong sa mga tao na malutas ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng praktikal na pagtulong at pagsasabuhay ng pananampalataya kay Jesucristo. Ginawa Niyang posible at kapaki-pakinabang sa atin na makapagbago. Dahil tulad ng karamihan sa kalalakihan sa simbahan ako ay may katungkulan sa priesthood, maaari kong paglingkuran ang aking pamilya, at ito ay nagdaragdag sa responsibilidad ko bilang asawa, ama, at lolo.