mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Jason Smyth

  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth
  • Jason Smyth

Tungkol sa Akin

Ako ay isinilang at lumaki sa Ireland. Ako ay nasuring may karamdaman sa mata noong ako ay 9 na taong gulang kaya wala pang 10% ang nakikita ko. Sa kabila nito mapalad akong makamtam ang ilang kahanga-hangang bagay sa aking buhay. Pareho kong napanalunan ang mga gintong medalya sa 100m at 200m sa Beijing 2008 sa Paralympic Games na sumira sa dalawang world record. Sa Paralympic Games sa London 2012 naulit ang tagumpay ko at parehong nanalo ng ginto sa 100m at 200m, at muling nanguna sa mga world record at naging pinakamabilis na Paralympic athlete. Muntik na akong manalo sa 2012 Olympics, mas mabilis ang kalaban nang 0.04s. Ito ang una kong pagtatangka na maging kauna-unahang atleta na may kapansanan sa mata na manalo sa dalawang Laro sa Olympiad na sana ay makamtan ko sa Rio 2016. Higit sa lahat napakapalad ko na maikasal kamakailan sa buhay na ito at sa buong kawalang-hanggan sa aking mabait na asawa na siyang pinakamalaking pagpapala sa aking buhay.

Bakit Mormon Ako

Nalaman ko na ang mga turo sa simbahan ay totoo, at sa pagsunod sa mga ito ay naging mas masaya ako. Sa pagsunod sa mga turo ng simbahan, naniniwala ako na patuloy akong magsisikap na maging mas mabuting tao. Nagbibigay ng kagalakan at kapanatagan sa aking buhay ang kaalaman kung saan ako nanggaling bago ako pumarito sa mundo, bakit ako naririto, at kung saan ako pupunta pagkamatay ko. Marahil ang isa sa mga pinakamalaking kapanatagan na idinulot ng simbahan sa akin ay ang kaalaman na ang mga pamilya ay magsasama nang walang hanggan. Ang pamilya ko ang pinakamahalaga sa aking buhay, at ang malaman na kahit na pumanaw na kami ay makakasama ko silang muli ay nagbibigay sa akin ng kaligayahang hindi ko kayang ilarawan. Ang pagsunod sa mga turo ng simbahan ay hindi nangangahulugang madali palagi ang buhay, dahil lahat tayo ay nakararanas ng paghihirap, ngunit natutuhan ko na kapag nagtiwala ako sa ating Ama sa Langit mas makakayanan ko ang mga ito habang nagiging mas mabuti rin akong tao. Sa pagdaranas lamang ng paghihirap tayo tunay na bumubuti. Alam ko na dumating ang ating Tagapagligtas na si Jesucristo sa mundong ito at dinala sa kanyang sarili ang mga kasalanan ko, ibig sabihin kapag nagkasala ako ay makahihingi ako ng tawad sa aking Ama sa Langit, at sa kanyang walang hanggang awa ako ay patatawarin niya. Napapanatag ako dahil alam ko na maaari akong palaging mapatawad sa aking mga pagkakamali. Sa kabuuan, ako’y isang Mormon dahil ang pagsunod sa mga turo ng simbahan ay nagdudulot ng kagalakan sa akin na hindi ko matatamo sa ibang paraan. Alam ko na totoo ang simbahan, mahal ko ang aking Ama sa Langit at ang Kanyang anak na si Jesucristo, at nagpapasalamat ako na alam ko na mahal nila ako.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang paningin ko ay nakaapekto sa lahat ng ginagawa ko, pati na sa paraan ng pamumuhay ko sa aking relihiyon. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba ay pinahahalagahan sa simbahan, dahil gusto naming madama ng lahat ang kagalakan ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa ating Ama sa Langit at sa kanyang plano para sa lahat ng tao sa mundo. Hindi ako nakapaglingkod sa LDS mission noong binata ako dahil sa kapansanan sa mata. Sa halip nabiyayaan ako ng talento na nagdala sa akin sa iba’t ibang panig ng mundo at makakilala ng maraming iba’t ibang tao. Sinikap kong gamitin ang mga pagkakataong ito upang ibahagi ang ilang bagay na nalalaman ko sa mga interbyu, pagsasalita sa publiko, at pagbabahagi ng paniniwala ko sa mga taong nakikilala ko. Ang pamumuhay ng isang atleta ay isang desisyon, na may pagkakatulad din sa paraan ng pamumuhay na itinuturo ng simbahan. Hindi ako umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, o gumagamit ng anumang uri ng droga. Ang mga bagay na ito ang ilan sa isinasabuhay ko sa aking relihiyon at trabaho. Nalaman at naunawaan ko na ang desisyong ginagawa ko araw-araw ay umaakay sa akin na gumawa nang mas mabuti ngayon, at mapakikinabangan ko sa hinaharap.