mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Jason

  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter

Tungkol sa Akin

Ako si Jason. Ako’y may asawa at ama ng limang kahanga-hangang bata. Ako ay international tax attorney at kamakailan lang ay iniwan ang aking trabaho para simulan ang sarili kong negosyo, inilipat ang aking pamilya sa ibang lugar, at nagbukas ng School of Rock franchise. Mahilig ako sa musika at gusto kong nakikita ang pagbabagong dulot ng musika sa isang bata. Ang pinakamahahalagang bahagi ng buhay ko, at ang bumubuo sa pagkatao ko, ay ang aking pamilya at relihiyon.

Bakit Mormon Ako

Bagama’t lumaki akong miyembro ng Simbahan, nitong bandang huli ko na lang nadama na talagang naniniwala ako. Ako ang tipo ng taong kailangan ang sarili kong mga karanasan at kaisipan na magdikta sa aking mga paniniwalaan, na maaaring siyang umakay sa akin na lubusang tanggapin ang Ebanghelyo sa aking buhay kalaunan. Habang tumatanda ako, lalo akong nagpapasalamat sa Ebanghelyo at sa mga pinaniniwalaan ko. Nagpapasalamat ako na nalaman ko na ako ay anak ng mapagmahal na Ama sa Langit at sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas ay madaraig ko ang lahat ng aking kahinaan, mga pagsubok, at mga hamon sa buhay na ito. Alam ko na kung patuloy kong sisikaping ipamuhay ang mga alituntunin ng Ebanghelyo ay magkakasama kami magpakailanman ng pamilya ko. Ang pangakong walang-hanggang pamilya ang pinakamalaking pagpapala at kaaliwan sa buhay ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Isa sa mga pinakamalaking pagpapala ng pagiging miyembro ko sa Simbahan ay ang pagkakataong maging bahagi ng kahanga-hangang komunidad ng mga tao na katulad ko ang paniniwala. Kami ng pamilya ko ay tumira na sa maraming ward sa nakalipas na labinlimang taon at bawat isa sa mga ito ay napakalaking pagpapala sa amin. Natuklasan ko na habang lalo akong naglilingkod sa kapwa ko mga miyembro sa ward lalong pinagpapala ang buhay ko. Gustung-gusto kong naglilingkod sa Simbahan at ngayon ako ay guro sa aming ward. Noon tinutukan kong mabuti ang organisasyon ng kabataan sa Simbahan.