mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Jane

  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson

Tungkol sa Akin

Gaya ng maraming kababaihan, inilalagay ko sa ayos ang maraming aspeto ng aking buhay! Ako’y inang maraming ginagawa. Hilig ko rin ang magbiyahe, magtanim, magluto at mag-volunteer sa paaralan ng aking mga anak. Maraming taon akong nagtrabaho bilang journalist sa ABC News sa Los Angeles at sa CBS News sa New York. Ngayon, nagtatrabaho ako nang part-time bilang radio host.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil mahal ko ang Panginoong Jesucristo. At sa pagsampalataya ko sa Kanya, nadarama ko ang Banal na Espiritu sa aking buhay. Pinagagaan ng aming simbahan ang pakiramdam ko, pinalalakas ako at hinihikayat akong MAGING mabuti … at GAWIN ang mabuti. Ang mga pangunahing alituntunin at ordenansa ng Ebanghelyo ay: Pananampalataya, Pagsisisi, Binyag, pagtanggap ng Kaloob na Banal na Espiritu. Sa pagsunod ko sa mga kautusan, paghahangad sa kalooban ng Panginoon sa aking buhay, pagpapalakas sa aking pananampalataya at pagsisisi, nagiging mas matatag akong tao. At habang ibinabahagi ko ang mga pagpapalang natatanggap ko, tumatatag ang pamilya ko at nabibigyang-sigla ang mga tao sa aking paligid. Ang Ebanghelyo ay napakalaking biyaya sa aking buhay -- at pinahahalagahan ko ito.

Personal na mga Kuwento

Maaari mo bang ipaliwanag ang nagagawa ng panalangin sa iyong buhay?

Kapag nagdarasal ako, dama kong malapit ako sa aking Ama sa Langit at dama ko ang Kanyang paggabay sa aking buhay. Kung may isang bagay akong natutuhan, ito ay: kilala tayo ng Diyos, mahal Niya tayo at handa Siyang tulungan tayo. Kapag nagdarasal ako, madalas kong makinita ang sarili ko na inilalapit ang mga problema ko sa Diyos. Sa aking isipan, talagang inilalatag ko ang lahat sa Kanyang paanan at buong pagpapakumbaba akong humihingi ng tulong sa Kanya. Hindi Niya ako binigo kailanman. Kung minsan, hindi nasasagot kaagad ang aking mga panalangin. Ngunit, sa huli, habang nananampalataya ako, nadama ko ang magiliw na mga pahiwatig, ang mga bulong ng Espiritu -- at natatanggap ko ang mga sagot na hinahangad ko. Para sa akin nakapagliligtas ang panalangin. Isa ito sa pinakamahahalagang aspeto ng aking pananampalataya. Kung magtatanong tayo, sasagot Siya. Wala akong alinlangan. Pambihirang pagpapala ito at pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang aking relihiyon ay napakahalaga sa akin. … Sa katunayan, ito ang lahat sa akin at sa aking pamilya. Sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesucristo nahihikayat akong maging mas mabuting tao. Sinisikap naming mag-asawa na turuan ang aming mga anak na maging mabait, maawain sa iba, mapagbigay at mapagmahal. Sama-samang nagdarasal ang aming pamilya at inaaral ang tungkol kay Jesucristo sa pagbabasa ng banal na kasulatan at pagkukuwento mula sa Biblia. Tuwing Lunes ng gabi, may laan kaming oras para sa pamilya, kung saan pinag-uusapan namin ang tungkol sa pananampalataya at paglilingkod, pagkakaroon ng mabuting pag-uugali at paggawa ng mahihirap na bagay. Kapag Linggo, itinuturo ko ang simple, magagandang awitin sa simbahan sa mga 65 bata sa aming kongregasyon. Talagang kasiya-siya at nagpapasalamat ako sa pagkakataong madama ang Espiritu at ibahagi ang aking patotoo sa pamamagitan ng musika.