mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Irene

  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso
  • Irene Caso

Tungkol sa Akin

Kumusta kayo! Ako’y mula sa Spain, at lumipat ako sa Utah mga pitong taon na ang nakararaan, kung saan ko nakilala ang napakabait kong asawa, si Mike. Limang taon na kaming kasal, at mayroon kaming guwapong anak na lalaki na napakalikot. Nagtatrabaho ako. Ginugugol ko ang mga araw ko sa pagpo-produce at pagiging anchor sa isang Spanish-speaking na pagbabalita sa tv at sa pakikipaglaro at pag-ukol ng oras sa anak ko. Mahilig akong mamili sa thrift store at kaya kong gumawa ng crafts sa maghapon.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa Simbahan, dahil sumapi ang mga magulang ko noong dalawang taong gulang pa lamang ako. Habang lumalaki, itinuro sa akin ang tungkol sa mapagmahal na Ama sa Langit at sa napakagandang plano para sa mga pamilya, kaya’t pagtuntong ko sa edad na 21 nagpasiya akong magmisyon upang ibahagi sa mundo ang magagandang bagay na ito. Palagay ko Mormon ako dahil naniniwala ako sa Simbahang ito na nagdudulot sa akin at sa aking pamilya ng malaking kaligayahan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang tungkulin ko ay sa Young Women sa aming ward, at ibig sabihin niyan ay masaya ako na kasama sila! May mga aktibidad kami tuwing Martes kung saan natututuhan namin ang iba’t ibang kasanayan o nakapaglilingkod kami sa komunidad. Naatasan din akong regular na bisitahin ang ilang kababaihan sa aming ward, at kapag nagbibisita ako nagkukuwentuhan kami at natututo kami sa isa’t isa—na isa pang napakagandang tungkulin!