mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ingrid Maldonado

  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado
  • Ingrid Maldonado

Tungkol sa Akin

Nagpapasalamat ako sa aking Ama sa Langit sa pagkakataong mabuhay at matupad ang mga pangarap ko. Nagpapasalamat din ako sa mga kaloob at kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Gusto kong makamtan ang mga mithiin ko at makayanan ang anumang hamon sa aking buhay. : D

Bakit Mormon Ako

Dahil sa pamamagitan ng walang-hanggang mga katotohanan ng Ebanghelyo at mga turo nito, nalaman ko ang mga pangako na natatanggap ko mula sa aking Ama sa Langit at nagpapaligaya iyan sa akin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sabi nga ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Iyan ang dahilan kaya ginagampanan ko nang lubusan ang lahat ng mga naging tungkulin ko sa simbahan. Gusto kong pinaglilingkuran ang kapwa ko basta may pagkakataon ako. Pag-aayuno ang nakakatulong sa akin para lumakas ang pananampalataya ko at ipamuhay ang Ebanghelyo. Alam kong naririnig ako ng ating Ama sa Langit. Kapag nakikipag-usap ako sa Kanya sa panalangin, palagi akong sinasagot ng Ama sa Langit.