mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ian Harvey

  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey

Tungkol sa Akin

Ako’y dating Marine, isang Olympian, at maligaya sa piling ng aking asawa at dalawang anak.

Bakit Mormon Ako

Naniniwala ako sa mga itinuturo ng aking relihiyon. Ang katibayang nakita kong sumusuporta sa paniniwalang ito ay mas malaki kaysa sa iba pang katibayan. Nagpapasalamat ako sa kaalaman na maaari nating basahin ang mga banal na kasulatan, manalangin, at magkaroon ng mga karanasan na magagamit natin sa pagbuo ng ating mga pinaniniwalaan.

Personal na mga Kuwento

Anong mga pagpapala ang dumating dahil sa pananampalataya mo kay Jesucristo?

Naniniwala ako sa isinasagisag ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa madaling salita, naniniwala ako na namatay si Jesucristo at makaraan ang tatlong araw ay muling nabuhay sa mundong ito bilang nabuhay na muling nilalang. Naniniwala akong nagdusa Siya at nilabasan ng dugo para sa aking mga kasalanan at ginawang posible na makapagsisi ako (para sikapin kong gawin ang lahat upang maitama ang mga pagkakamali ko). Kapag ginawa ko ito, at sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, maaari akong magkaroon ng buhay na walang hanggan hindi lamang bilang indibiduwal, kundi bilang isang pamilya rin. Alam ko rin na ako at ang mga mahal ko sa buhay ay pinangangalagaan Niya. Na mahal niya ako at kahit may mangyari na hindi ko gugustuhin, AYOS lang ito. Kalaunan ay magiging maayos ang lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos basta’t mayroon akong pananampalataya at ginagawa ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil dito, ang Pasko ng Pagkabuhay ang paborito kong araw sa buong taon. Lalo akong nagiging maligaya sa kaalamang ito kahit sa mga situwasyon na hindi ko inasahan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naghahanap ako ng mga pagkakataon at kumikilos para tulungan ang iba. Sinisikap kong tingnan ang mga bagay mula sa pananaw ng ibang tao. Sinisikap kong kilalanin at pasalamatan ang mabubuting bagay sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa napakababait kong kaibigan mula sa ibang relihiyon.