mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Henriette

  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch

Tungkol sa Akin

Ipinanganak ako sa Germany at lumaki ako sa Vienna, Austria. Napakahilig ng mga magulang ko sa sining at musika, kaya naturuan ako sa paggawa ng biyolin at nagustuhan ko ito nang simulan ko ito noong 20 anyos ako. Napunta ako sa Italy, Germany, the Netherlands at New York City dahil sa paggawa ng biyolin. Ako ay may dalawang masasayang pamangking lalaki at isang magandang pamangking babae at gusto kong kilalanin nila ako bilang isang mabait na tiya… Gusto kong makinig sa mga concert, mag-hiking, magbisikleta sa Vienna, makasama ang aking mga kapamilya at kaibigan, mahilig akong umistambay sa mga Viennese Cafè, magpalamig o mamilosopiya nang maraming oras.

Bakit Mormon Ako

Isinilang ako sa mga magulang na nang mabinyagan ay humanga sa mga miyembrong tunay na nagsisikap na ipamuhay ang kanilang mga paniniwala. At pati naman ang mga magulang ko. Malaking bahagi ang ebanghelyo sa buhay ng aming pamilya, totoo ito at malaking katatagan ang idinulot nito sa amin. Nang tanungin ako ni Itay bago ako nag-8 anyos kung gusto kong magpabinyag nagulat ako, dahil noon ko pa nadarama na mabuting magpabinyag at nadama ko ang impluwensya ng Ama sa Langit at ng ebanghelyo sa buhay ko, kaya siyempre gusto kong magpabinyag. Nang magdalaga ako, ang maraming espirituwal na kaalaman at karanasan ay nasundan ng panahon na kritikal at may pag-aalinlangan ang buhay ko - 20 anyos ako nang muli kong ipasiya na ang buhay na naaayon sa ebanghelyo ang klase ng buhay na gusto ko. Naniniwala ako sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Tinutulungan ako ng ebanghelyo na magtuon nang magtuon sa mahahalagang bagay sa buhay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagtatrabaho ako sa organisasyon ng mga bata sa ward ko. Sa tulong ng iba pang mga miyembro inoorganisa namin ang mga pulong ng Linggo para sa mga bata. Sinisikap naming lumikha ng isang kapaligiran kung saan matututo ang mga bata tungkol sa kanilang kaugnayan sa Diyos at sa kaugnayan ng Diyos sa kanila. Tumutulong din ang mga bata sa maliliit na gawaing nagpapaunlad sa kanilang mga kakayahan at pagpapahalaga sa sarili. Sinisikap kong maipadama sa mga bata na totoo at buhay ang Ama sa Langit at si Jesucristo, at pinagmamalasakitan at minamahal nila ang mga bata. Sa workshop ko nag-oorganisa ako ng mga concert at exhibition, at nagkakaroon ng pagkakataon ang aking mga kapitbahay at kaibigan na maibahagi at magamit ang kanilang mga talento sa isang lugar na masaya at kahit sino ay pwedeng pumunta. Hangad kong makapagdagdag ako ng kaunting kulay at sigla sa aming lugar at ng pagkakataon sa mga taong naninirahan dito na magkakila-kilala.