mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Gabe

  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid
  • Gabe Reid

Tungkol sa Akin

Karaniwang pamilya kami na maingay, maraming ginagawa, at mabalahibo (salamat sa malaki naming aso na palaging nababawasan ng balahibo!) na binubuo ng anim na tao. Bilang dating football player sa kolehiyo, at tapos ay NFL player sa loob ng 4 na taon … nagpalipat-lipat kami nang MADALAS. Isinilang ang 3 sa 4 naming anak nang lumipat kami mula Utah papuntang New York hanggang Tennessee, at sa huli ay sa Chicago … at ang galing na namin sa mga laro na may mga luggage cart, elevator, at de-gulong na maleta! Maligaya kami na sa wakas natututo na kaming mamuhay “nang tahimik” sa isang munting bayan.

Bakit Mormon Ako

Palagay ko ang isa sa mga pinakamahalaga sa akin ay ang pagsisikap palagi na mabalanse ang aking buhay. Ang pagiging Mormon ay nagpapaalala sa akin sa mga bagay na talagang mahalaga. Bilang mga miyembro ng simbahan, karaniwan na kaming naglilingkod sa iba at medyo kinalilimutan ang aming sarili. Nakikita kong kailangan talaga iyan sa mundo ngayon. Karamihan sa inyo ay nahaharap sa mga bagay na nakatuon sa dami ng perang kinikita ninyo, sa katayuan ninyo sa lipunan, o sa dami ng inyong mga kaibigan at sa huli ang tanging mahalaga ay ang nagawa ninyo para tulungan ang iba. Nauunawaan ko at naniniwala ako na ang responsibilidad ay nagsisimula mismo sa tahanan. Mormon ako dahil palagi akong pinaaalalahanan na ang aking kaugnayan sa aking Ama sa Langit, pamilya at sa iba ang pinakamahalaga, na doon ko mababalanse ang aking buhay at madarama ang tunay na kaligayahan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako na ang unang aamin na hindi ako perpekto! Sa katunayan, baka ang asawa ko ang unang magsabing hindi ako perpekto. Ito ay araw-araw na pangako na mamuhay na isang Mormon lalo na dahil inaasahan kang maging isang “Mormon” saan ka man naroon … ito man ay sa football field, sa bus stop, o kasama ng mga kliyente sa ibang lugar. Ang relihiyon ko ang ipinamumuhay ko. Habang naglalaro noon sa NFL, alam ng mga tao na Mormon ako hindi dahil sa may suot akong palatandaan sa leeg ko kundi sa paraan ng pagsisikap kong ipamuhay ang mga pamantayan na itinuro sa akin noong bata pa ako. Hindi naman ako mas mabuti kaysa sa iba pero laging pinagsisimulan ng usapan kapag hindi ako iinom, maninigarilyo o dadalo sa ilang kaganapan na pinaniniwalaan kong hindi akma sa itinuro sa akin. Nasa corporate world ako ngayon at ang mga alituntuning ito ng pananampalataya ay bahagi pa rin ng pagkatao ko. Ang mithiin ko’y ipamuhay pa nang mas mainam ang relihiyon sa bawat araw sa lahat ng ginagawa ko at sana maibahagi ko sa iba ang pinaniniwalaan ko.