mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Freddy!

  • Freddy Marin
  • Freddy Marin
  • Freddy Marin
  • Freddy Marin
  • Freddy Marin

Tungkol sa Akin

Ako’y isang ama at tuwing Sabado, naglalaro kami ng video games, soccer, baseball at iba pa, kaya mahilig ako sa sports. Madalas din kaming magpunta sa beach, kung saan masaya kaming magkasama-sama sa buhanginan. Mahilig ako sa musika, lalo na ang musika ng ’70s, ’80s at ’90s. Marami akong koleksyon ng musika ng mga panahong iyon. Sa trabaho ko madalas akong magbiyahe; kaya marami akong alam na kultura at tao. Masaya ang trabaho ko at lagi kong sinisikap na may matutuhang bago tuwing magbibiyahe ako. Mahilig akong kumain sa labas kasama ang asawa ko at mga kaibigan. Lagi naming kasama ang matatalik naming kaibigan. Hilig ko rin ang magluto ng pizza sa brick oven at mag-barbecue. Laging masaya kapag magkakasama kami!

Bakit Mormon Ako

Alam ko na ang mga alituntuning natutuhan ko noong bata pa ako ay nakatulong para maging ganito ako ngayon at napalakas nito ang pamilya ko. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga alituntuning ito at dahil dito ay nakakamit ko ang espirituwal na pag-unlad at pagsulong sa trabaho. Tinuruan ako nitong maging mabuting halimbawa sa iba. Sa pagiging Mormon, naunawaan ko na may plano ang Diyos para sa akin, sa pamilya ko at sa bawat tao sa mundo. Kung sisikapin mong sundin ang mga batas ng Diyos, gagawin Niya ang Kanyang bahagi at tutupad sa Kanyang mga pangako dahil nasunod mo ang Kanyang mga utos.

Personal na mga Kuwento

Sa anong mga paraan nasagot ang iyong mga panalangin?

Nasagot ang mga dasal ko sa oras ng paghihirap at nang mangailangan ako ng patnubay, at kapanatagan sa aking buhay. Nadarama ko ang mga sagot na ito pagkatapos manalangin, ang katiwasayan, kapayapaan, at minsan ay saya at galak, na katunayang natanggap ko ang sagot sa aking mga dalangin. Nakikinig at sumasagot din ang Diyos, hindi sa paraang nais natin, kundi sa Kanyang paraan, na napakasimple at malinaw.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Natutuhan ko na sa pamumuhay nang matwid malalaking biyaya ang matatanggap mo, gaya ng mga naging trabaho ko. Dahil sa pananampalataya ko, nakita ng marami na naiiba ang mga pamantayan ko, at namukod-tangi ako at humusay sa maraming gawain ko sa araw-araw. Sa dalawang taon kong paglilingkod bilang missionary, nalaman ko na tayong lahat ay anak ng iisang Diyos at pantay-pantay tayo. Naihanda ako nito para sa trabaho ko ngayon, kaya natuto akong makipagkilala at makisama sa maraming tao sa trabaho ko anuman ang kanilang katayuan sa buhay, anyo o sitwasyon.