mormon.org Pandaigdigan

Ano ang Word of Wisdom na binabanggit ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang ating katawan ay mahalagang kaloob ng Diyos. Para mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan at isipan, ibinigay ng Diyos ang batas ng kalusugan kay Joseph Smith noong 1833. Ang batas na ito ay kilala bilang Word of Wisdom [Salita ng Karunungan] (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 89:1-21).

Bukod pa sa pagbibigay-diin sa mga pakinabang ng wastong pagkain at pisikal at espirituwal na kalusugan, nagsalita ang Diyos laban sa paggamit ng:

 • Tabako o sigarilyo.
 • Alak.
 • Kape at tsaa.
 • Ilegal na droga.

Nangako ang Diyos ng malalaking pagpapala sa pisikal at espirituwal sa mga sumusunod sa Word of Wisdom. Ngayon, isinusulong ng mga siyentipiko ang ilan sa mga tuntunin ding iyon na ibinigay ng isang mapagmahal na Diyos kay Joseph Smith halos dalawang siglo na ang nakararaan.

 • Ang ating katawan ay kaloob ng Diyos. Para mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan at isipan, inihayag ng Diyos ang batas ng kalusugan kay Joseph Smith noong 1833. Ang batas na ito ay kilala bilang Word of Wisdom at matatagpuan sa Doktrina at mga Tipan 89:1-21. Binanggit at binigyang-diin sa bahaging ito ang mabuting nutrisyon, pisikal at espirituwal na kalusugan. Gayundin, nagsalita ang Diyos laban sa paggamit ng alak, kape, tsaa, at ilegal na droga. Nangako ang Diyos ng malalaking pisikal at espirituwal na pagpapala sa mga sumusunod sa Word of Wisdom. Ngayo’y isinusulong ng siyensya ang mga alituntuning katulad ng ibinigay sa atin ng ating Ama sa Langit halos dalawang siglo na ang nakararaan. Ipakita ang iba pa

 • Bilang doktor na dalubhasa sa nutrisyon at diabetes, naniniwala ako na tungkulin kong patotohanan, mula sa aking puso’t isipan, na ang Word of Wisdom ay utos na ibinigay ng Diyos kay Joseph Smith, ang propeta ng Panunumbalik. Maraming magsasabing, “Magandang payo iyan para sa malusog na pamumuhay,” pero sinasabi ko, “Hindi! Higit pa riyan: ito ay dalisay na paghahayag mula sa kalangitan!! Ito ay dalisay na kaalaman mula sa Diyos, sa panahon (ika-19 na Siglo) na ang kaalaman ng tao ay napakalimitado kaya walang makakaisip—halimbawa—na ang sobrang pagkain ng karne ng hayop sa halip na protina mula sa gulay (tulad, halimbawa, ng mga butil), at ang paggamit ng tabako, ay maaaring magsanhi—maliban pa sa iba—ng 2/3 ng paulit-ulit na sakit at maging ng kamatayan sa buong mundo!!! Tulad ng mga sakit sa puso at kanser!!! At gaya nito, sa pagiging doktor ko sa loob ng 27 taon, nakikita ko ang kabanalan ng utos na ito na natanggap sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, at nakikita kong nagbabago ang buhay ng mga taong nagpagamot sa akin, at natutulungan ko sila batay sa kaalamang natamo ko; nagagalak ako tuwing may pasyenteng gumagaling, dahil nagbago siya ng pamumuhay, mula sa kanyang katabaan, diabetes, o dyslipidemia, siya ay naging masigla, malusog at masaya. Ipakita ang iba pa

 • Ang Word of Wisdom ay paghahayag mula sa Diyos na nagtuturo sa atin kung paano mamumuhay nang mas malusog. Sa madaling salita, ang pagsunod sa tagubiling ito ay pangako na iiwasan ang paggamit ng tabako o sigarilyo, ilegal na droga, alak, tsaa, at kape. Ipakita ang iba pa

 • Ang Word of Wisdom ay kautusang bigay ng Diyos sa pamamagitan ni Joseph Smith na nagtuturo kung paano natin igagalang ang ating katawan. Ang mas pamilyar na mga bahagi ng Word of Wisdom ay nagbabawal sa atin sa paggamit ng ilegal na droga, alak, tsaa at kape, pero itinuturo din ng Word of Wisdom na dapat tayong kumain ng maraming prutas, gulay, at butil para manatiling malusog ang ating katawan, at kung susundin natin ang utos na ito bibiyayaan tayo ng malakas na pangangatawan at malusog na isipan. Ipakita ang iba pa

 • Para sa akin ang Word of Wisdom ay isa sa pinakamagagandang makabagong paghahayag. Sinasabi dito ng Panginoon na, “Dahil sa masasama at mga pakana na umiiral at iiral sa mga puso ng mga nagsasabwatang tao sa mga huling araw, binigyang-babala ko kayo, at binabalaan kayo, sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo nitong salita ng karunungan sa pamamagitan ng paghahayag- Bawat halamang gamot sa panahon nito, at bawat prutas sa panahon nito; lahat ng ito ay upang gamitin nang may mabuting pagpapasiya at pagbibigay-pasalamat. Oo, ang karne rin ng mga hayop at ng mga ibon sa himpapawid, ako, ang Panginoon, ay nagtalaga upang gamitin ng tao nang may pasasalamat; gayunman ang mga ito ay nararapat gamitin nang paunti-unti; At nakalulugod sa akin na ang mga ito ay gamitin sa panahon lamang ng taglamig, o ng tagginaw, o taggutom. Lahat ng butil ay inorden na gamitin ng tao at ng mga hayop, upang maging tungkod ng buhay, hindi lamang para sa tao kundi para sa mga hayop sa parang, at sa mga ibon ng langit, at lahat ng mabangis na hayop na tumatakbo o gumagapang sa lupa; At ang mga ito ay ginawa ng Diyos upang gamitin ng tao sa panahon lamang ng taggutom at labis na pagkagutom.” D at T 89:4, D at T 89:11--15. Ipakita ang iba pa

 • Napakabuting payo nito para sa mabuting kalusugan. Ipakita ang iba pa

 • Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta