mormon.org Pandaigdigan

Ano ang ginagawa sa mga serbisyo sa simbahang Mormon? Makapapasok ba ang mga bisita sa mga pulong ng simbahan? Maaari ba akong magsimba roon?

Opisyal na Sagot

Ang pangunahin naming serbisyo sa pagsamba ng pamilya ay tinatawag na sacrament meeting. Ang pulong na ito ay idinaraos sa aming mga chapel sa araw ng Linggo at umaabot nang mga 70 minuto. Ang mga bisita ay maaaring dumalo. Karaniwan nang dumadalo ang mga pamilya, at sanay kaming isama ang mga bata bilang bahagi ng kongregasyon.

Ang isang karaniwang pulong ay binubuo ng mga sumusunod:

 • Mga Himno: Mga awiting pang-relihiyon na kinakanta ng kongregasyon (mayroong mga himnaryo).
 • Mga Panalangin: Iniaalay ng mga miyembro ng Simbahan sa lugar.
 • Pakikibahagi sa sakramento (komunyon): Ang sakramento ay binubuo ng tinapay at tubig na inihanda, na binabasbasan at ipinapasa ng mga mayhawak ng priesthood sa mga naroon na gustong makibahagi nito.
 • Mga Tagapagsalita: Karaniwan ang isang pulong ay may dalawa o tatlong inatasang tagapagsalita.

(Paunawa: Hindi kami nagpapasa ng plato o humihingi ng mga donasyon bilang bahagi ng aming serbisyo sa pagsamba.)

Maaari ding dumalo ang mga bisita sa iba pang mga pulong ng Linggo bago o pagkatapos ng sacrament meeting:

 • Ang mga klase sa Sunday School ay para sa bawat grupo ng magkakaedad, simula sa 12 taong gulang.
 • Ang mga pulong ng Primary ay binubuo ng mga klase ng magkakaedad para sa mga batang 3 hanggang 11 taong gulang.
 • Ang nursery ay para sa mga batang musmos, edad 18 buwan hanggang 3 taon.
 • Ang mga pulong ng Young Women ay nagdaraos ng mga klase para sa mga 12 hanggang 17 taong gulang.
 • Ang pulong ng Relief Society ay para sa kababaihan, mula edad 18 taon pataas.
 • Ang mga pulong ng priesthood ay mga klase para sa kalalakihan mula 12 taong gulang pataas.
 • Ang mga serbisyo sa simbahang Mormon ay tigtatlong oras. Ang unang oras ay ang Sacrament meeting kung saan nakikinig kami sa mga nagsasalita tungkol sa mga alituntunin ng ebanghelyo, at nakikibahagi ng sakramento para panibaguhin ang aming mga tipan sa Diyos. Ang ikalawang oras ang aming Sunday School class. Sa taong ito ay pinag-aaralan namin ang Lumang Tipan. Itinuturo ng guro ang lesson at nanghihikayat ng partisipasyon at talakayan sa klase. Sa ikatlong oras, ang kababaihan ay nagpupunta sa Relief Society at ang kalalakihan ay nagpupunta sa Priesthood meeting kung saan pinag-aaralan pa namin ang mga alituntunin ng ebanghelyo at kung paano namin ito ipamumuhay bilang kalalakihan at kababaihan ng simbahan. Sa ikalawa at ikatlong oras, ang maliliit na bata ay dumadalo sa Primary kung saan sila nagkakantahan at may mga lesson tungkol sa mga alituntunin ng ebanghelyo na ayon sa mauunawaan nila. Ang aming mga tinedyer ay dumadalo sa mga klase ng Young Women at Young Men kung saan natututuhan din nila ang tungkol sa mga alituntunin ng ebanghelyo at kung paano nila ito ipamumuhay. Palaging malugod na tinatanggap ang mga bisita! Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta