mormon.org Pandaigdigan

Bakit iniuutos sa mga Mormon na magbigay ng 10% ng kanilang kita sa kanilang Simbahan?

Opisyal na Sagot

Sinabi ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw: “Ang pinakamalaking pinagkukunan namin ng panustos ay ang sinaunang batas ng ikapu. Ang aming mga tao ay inaasahang magbayad ng 10 porsiyento ng kanilang kita upang maisulong ang gawain ng Simbahan. Ang pambihira at kamangha-mangha ay ginagawa nila ito. Ang ikapu ay hindi tungkol sa pera kundi tungkol sa pananampalataya. Ito ay naging isang pribilehiyo at oportunidad, hindi isang pabigat. Naniniwala ang aming mga miyembro sa salita ng Diyos alinsunod sa itinuro sa aklat ni Malakias, na bubuksan ng Panginoon ang mga dungawan sa langit at magbubuhos ng mga pagpapala na walang sapat na silid na mapaglalagyan nito (Malakias 3:8-10). Nakatutuwa at nakaaantig ang patotoo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa buong mundo tungkol sa batas na ito ng Panginoon sa pagtustos sa Kanyang gawain.”

  • Ang ikapu ang pambayad sa pagpapatayo ng mga gusaling gamit namin at sa mga Templo kung saan kami sumasamba. Ipinapaalala nito sa akin na lahat ng mayroon ako ay pagpapala sa akin ng ating Ama sa Langit. Ipakita ang iba pa

  • Ang simbahan namin ay gaya ng isang malaking pamilya. Kapag ginagamit ng asawa at mga anak ko ang perang kinita ko sa pagtatrabaho, hindi ko damang pagbibigay ito. Sa katunayan, mas parang pagbibigay ito sa sarili ko. Kami’y isang unit, isang team. Ganito rin sa simbahan. Kami’y pandaigdigang pamilya. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta