mormon.org Pandaigdigan

Ano ang ilang paraan ng pagtulong ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa mga tao sa lahat ng dako ng mundo?

Opisyal na Sagot

Itinuturo ng ebanghelyo ni Jesucristo na dapat pasanin ng mga tao ang pasanin ng isa’t isa (Mga Taga Galacia 6:2). Sa buong mundo, kapag nagdaranas ang mga komunidad ng malaking kapinsalaan at naghihirap nang higit pa sa kaya nilang harapin, handa ang Simbahan na tumulong mula sa ibinibigay ng mga miyembro nito.

Natutulungan nito ang mga taong nangangailangan, anuman ang kanilang relihiyon, lahi, o nasyonalidad. Umabot na sa 147 bansa ang tulong-pantao at nagkakahalaga ito ng milyun-milyong dolyar taun-taon.

Ang Latter-day Saint Charities ay isang organisasyon ng Simbahan na:

  • Namamahagi ng pagkain.
  • Nagbibigay ng tulong sa mga panahon ng kapinsalaan tulad ng mga boluntaryong tumutulong sa paglilinis, pagpapagamit ng mga chapel bilang kanlungan, gayundin ng libreng pagkain, inumin, at mga medical supply.
  • Nagpopondo at naghihikayat ng mga proyektong pinakikinabangan ng napinsalang mga komunidad.
  • Nagtuturo ng pag-asa sa sarili.
  • Tumutulong sa mga tao na magsimula ng maliit na negosyo sa sarili nilang tahanan.

Bisitahin ang Provident Living Web site na itinataguyod ng Simbahan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsisikap ng Simbahan na makatulong sa mga tao.

  • Mapalad akong mahilingan na tumulong sa mga humanitarian mission ng simbahan at nakita ko mismo ang tulong na naibibigay nila sa iba’t ibang panig ng daigdig. Ang mga humanitarian project na ito ay walang kinalaman sa gawaing ituro sa mga tao ang ebanghelyo, kundi ang layon nito ay tumulong lamang sa iba. Kasama ako sa neonatal resuscitation, ngunit ang simbahan ay may malaki ring proyekto sa mga wheelchair para sa mga may kapansanan, malinis na patubig para tulungan ang mga komunidad na walang suplay ng malinis na tubig at pagtulong kapag may kalamidad. Lahat ng proyektong ito ay pinopondohan ng mga donasyong ibinibigay sa simbahan para sa mga pangangailangan ng tao. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta