mormon.org Pandaigdigan

Anong mga pagpapala ang matatanggap mo sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon, ng Biblia, at ng iba pang mga banal na kasulatan?

Opisyal na Sagot

Kapag pinag-aralan mo ang mga banal na kasulatan, mas mapapalapit ka sa Diyos at higit kang makapamumuhay nang matwid. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay magdudulot sa iyo ng higit na kagalakan, pag-asa, at pag-unawa sa plano ng Diyos at sa iyong bahagi sa planong iyan.

Inaanyayahan ka ni Jesucristo na “magpakabusog” sa Kanyang mga salita (Ang Aklat ni Mormon, 2 Nephi 32:3). Nangangahulugan iyan ng higit pa sa kaswal na pagbabasa lamang ng mga banal na kasulatan. Ibig sabihin niyan ay pag-aralan ang mga ito, pagbulayan ang mga ito, paghambingin ang mga talata, isapuso ang mga talata, itangi ang mga ito, matuwa sa mga ito.

Kapag nagpakabusog ka sa mga banal na kasulatan, mapanalanging humiling sa Diyos ng pang-unawa, at ipaaalam sa iyo ng Espiritu Santo na totoo ang mga ito (tingnan sa Aklat ni Mormon, Moroni 10:4,5). Higit kang mapapalapit sa Diyos. Mag-iibayo ang iyong pananampalataya at pagmamahal kay Jesucristo. Gayundin ang iyong hangaring gumawa ng mabuti at maging katulad Niya.

  • Ang pagbabasa ng Aklat ni Mormon ay tulad ng pagbabasa ng personal na liham na ipinadala sa akin ng Ama sa Langit. Maganda ang pakiramdam ko sa pagbabasa nito at inilalapit ako nito sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. Nalaman ko dito ang kahanga-hangang plano ng kaligayahan sa pamamagitan ng mga turo ng mga propeta at mga magulang, at mga kuwento tungkol sa mga tao at buong bansa. Ang pag-aaral ng Aklat ni Mormon ay nagpalinaw sa aking pag-unawa sa Biblia, sa Bago at Lumang Tipan na gustung-gusto ko rin. Ipakita ang iba pa

  • Napakadaling masangkot sa mga bagay ng daigdig at kung minsan ay makaligtaan ang tunay na naghahatid ng mga pagpapala sa buhay. Nakatulong nang malaki ang munting artikulong ito sa mga priyoridad ko sa buhay: Ang Cell Phone Versus ang mga Banal na Kasulatan “Ano kaya ang mangyayari kung ang pagpapahalaga natin sa ating mga banal na kasulatan ay tulad ng pagpapahalaga natin sa ating mga cell phone? “Ano kaya kung dala-dala natin ang mga ito sa ating bag o bulsa? “Ano kaya kung babalik tayo para kunin ang mga ito kapag nalimutan natin? “Ano kaya kung gamitin natin ang mga ito nang ilang beses sa isang araw? “Ano kaya kung mag-ukol tayo ng isang oras o mahigit pa sa paggamit dito sa araw-araw? “Ano kaya kung gamitin natin ang mga ito sa pagtanggap ng mga mensahe? “Ano kaya kung ituring natin ang mga ito na para bang hindi tayo mabubuhay kung wala ang mga ito? “Ano kaya kung ipang-regalo natin ang mga ito sa ibang mga bata? “Ano kaya kung gamitin natin ang mga ito habang nasa biyahe tayo? “Ano kaya kung gamitin natin ang mga ito kapag may emergency? “Ito ay bagay na magpapaisip sa iyo … hmm, nasaan kaya ang mga banal na kasulatan ko?” “Hindi tulad ng ating mga cell phone: “May isang plano na para sa lahat. Walang limitasyon ang paggamit. Walang roaming charges. Palagi itong may signal. Magagamit mo ang mga ito sa mga bundok at sa loob ng tunnel. Libre ito at walang mga hidden cost. At hindi kayo kailanman mababahala na baka maputulan ng linya ang iyong mga banal na kasulatan dahil binayaran na ni Jesucristo ang bayarin!” [Kasalukuyang ipinapasa sa e-mail; ang orihinal na pamagat ay “Cell Phone vs. Bible.”] Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta