mormon.org Pandaigdigan

Ano ang Relief Society?

Opisyal na Sagot

Ang Relief Society ang pinakamatagal at pinakamalaking organisasyon ng kababaihan sa mundo. Ang Relief Society ay itinatag noong 1842 para sa kababaihang mula 18 taong gulang pataas. Ang layunin nito ay palakasin ang pananampalataya at kabutihan ng sarili, patatagin ang mga pamilya at tahanan, at tulungan ang mga nangangailangan.

  • Ang Relief Society ay bahagi ng pagkatao ko bilang isang Mormon. Kapag Linggo dumadalo ako sa isang miting sa simbahan kung saan puro kami babae at pinag-aaralan pa ang tungkol kay Jesus, kanyang ebanghelyo, at plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Pinag-uusapan namin kung paano maging mas mabubuting asawa, ina at kaibigan. Bilang babae sa Relief Society ginagawa ko ang bahagi ko sa komunidad sa paghahatid ng pagkain sa mga nangangailangan, o kahit pag-upo lang sa tabi ng iba pang kababaihan na maaaring nalulungkot o may pinagdaraanang problema. Natutuwa akong maibahagi sa mga kaibigan ko sa Relief Society ang mga bagay na natutuhan ko na makatutulong sa kanila. Tinulungan ako ng Relief Society na makayanan ko ang pagkamatay ng aking ina noong 19 anyos ako, at sa diborsyo noong 28 anyos ako. Natutuwa akong bahagi ng buhay ko ang Relief Society nang mabulag ang anak kong babae, nang magkaroon ng epilepsy ang anak kong lalaki, at nang magkaroon ako ng kanser. Tinulungan ako ng kababaihan ng Relief Society sa aking kalungkutan at pagdadalamhati. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, kung hindi dahil sa mga kaibigan kong nagmalasakit sa akin at sumuporta at umalo sa akin. Akmang-akma sa Relief Society ang pangalan nito. Nagbibigay-ginhawa tayo sa lahat (hindi lang sa kababaihan) na nangangailangan. Ipakita ang iba pa

  • Ang Relief Society ay isang samahan para makapagpulong ang kababaihan at makahanap ng paraan na tulungan ang mga taong may espirituwal, temporal, o iba pang mga pangangailangan. Sinisikap ng kababaihan ng Relief Society na linangin ang kanilang mga talento, maglingkod sa kapwa, at ituro ang ebanghelyo ni Jesucristo. May malakas na diwa ng kapatiran, habang binibisita ng kababaihan ng simbahan ang bawat isa at nagtutulungan sa mabibigat na pasanin ng isa’t isa. Ipakita ang iba pa

  • Ang Relief Society ay kahanga-hangang samahan ng kababaihan sa simbahan. Ipakita ang iba pa

  • Ang Relief Society ang pandaigdigang samahan para sa kababaihan ng Simbahang Mormon. Ito ay isa sa mga pinakamalaking grupo ng kababaihan sa mundo! Maaaring gamitin ng ilan ang katagang “liga ng kababaihan” o “mapagkawanggawang samahan” para ilarawan ang Relief Society, at kahit paano ay inilalarawan ng mga katagang ito ang misyon ng Relief Society. Nagpupulong kami tuwing Linggo at nagdaraos ng regular na mga aktibidad at kaganapan sa bawat buwan na tumutulong sa amin na mapahusay ang aming mga talento, matuto ng mga bagong kasanayan, at maglingkod sa aming mga pamilya at komunidad. Ang motto ng Relief Society ay “Ang Pag-ibig ay Hindi Nagkukulang Kailan Man,” na mula mismo sa mga turo ni Pablo sa mga taga Corinto sa Bagong Tipan. Nakikita kong may dalawang kahulugan ang motto na ito: (1) Ang pag-ibig ay inilalarawan sa talatang ito sa Biblia bilang dalisay na pag-ibig ni Cristo, at alam namin na kapag kumilos kami nang may pag-ibig ni Cristo, o ipinakita ang pagmamahal ni Cristo sa pamamagitan ng aming mga kilos, hindi kami kailanman mabibigo. (2) Ang pag-ibig, sa mas sekular na kahulugan, ay masasabing pagtulong sa mga nangangailangan, pagtataguyod ng ikabubuti ng tao, o pagkilos upang makinabang ang maraming tao. Naniniwala akong makabuluhan ang bawat tapat na pagkakawanggawa. Ang mga kahulugang ito ay kapwa nasa Relief Society at hinihikayat ang mga miyembro nito na gumawa nang mabuti—sa madaling salita! Sinisikap naming tularan ang halimbawa ni Jesus—maglaan ng panahon sa aming pamilya, kongregasyon, at komunidad sa pagtataguyod ng positibo, nakapagpapasigla, at nakahihikayat na tulong at suporta sa mga tao sa aming paligid—hindi lamang sa mga miyembro ng aming simbahan, kundi sa lahat! Nadarama ko na ang kababaihan ay may kakaibang mga kaloob at kakayahan para maimpluwensyahan ang diwa at kapaligirang nakapalibot sa kanila, at ang Relief Society ang tumutulong sa akin na magawa ito. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta