mormon.org Pandaigdigan

Sino ang propeta ng mga Mormon ngayon?

Opisyal na Sagot

Tumawag ng mga propeta ang Diyos upang mamuno sa Kanyang Simbahan sa ating panahon, tulad ng ginawa Niya noong araw. Ang kasalukuyang propeta at Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay si Russell M. Nelson. Katuwang niya ang dalawang tagapayo—sina Dallin H. Oaks at Henry B. Eyring. Sila ang bumubuo ng Unang Panguluhan ng Simbahan (katulad nina Pedro, Santiago, at Juan matapos pumanaw si Cristo).

Lahat ng miyembro ng Unang Panguluhan at Korum ng Labindalawang Apostol ay mga apostol at mga propeta. Ang mga Apostol ngayon ay sina:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares
 • Palagay ko para sa akin, ang nararapat itanong ay, “Sino ang propeta ngayon?” Si Thomas S. Monson, at sa tingin ko hindi lang siya propeta ng mga Mormon. Oo, Mormon siya, pero siya ay propeta ng buong mundo, hindi lang ng mga Mormon. Ipakita ang iba pa

 • Ang propeta ng simbahan ay si Pangulong Monson. Ipakita ang iba pa

 • Ang propeta ngayon ay si Thomas S. Monson. Siya ay taong matalino at mapagmahal na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Ang aking puso ay puspos ng Espiritu dahil sa kanyang payo at patotoo at pinagpapala ang aking buhay. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta