mormon.org Pandaigdigan

Ano ang pananaw ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw hinggil sa homoseksuwalidad at pagpapakasal ng dalawang taong magkapareho ang kasarian?

Opisyal na Sagot

Sa Biblia ipinangaral ni Pablo sa mga taga Roma na kasalanan ang homoseksuwalidad (tingnan sa Mga Taga Roma 1:24-32). Sa panahon ng Lumang Tipan isinama ni Moises sa kanyang batas na ang pakikipagrelasyon sa parehong kasarian ay labag sa batas ng Diyos (tingnan sa Levitico 20:13)

Inilabas ni Pangulong Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang sumusunod na pahayag tungkol sa homoseksuwalidad: “Naniniwala kami na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay inorden ng Diyos. Naniniwala kami na ang kasal ay maaaring maging walang hanggan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng walang-hanggang priesthood sa bahay ng Panginoon (“Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” na isinulat ng labindalawang Apostol sa panahong ito sa pamamagitan ng inspirasyong mula sa Panginoon).

“Itinatanong ng mga tao kung ano ang palagay natin sa mga taong itinuturing ang kanilang sarili na mga bakla at mga tomboy. Ang sagot ko ay mahal natin sila bilang mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Maaaring may pagkahilig sila sa mga bagay na malakas makaimpluwensiya at maaaring mahirap pigilin. Ang mga tao ay may pagkahilig kahit paano sa iba’t ibang pagkakataon. Kung paglalabanan nila ang mga pagkahilig na ito, makasusulong sila gaya ng iba pang mga miyembro ng Simbahan. Kung malabag nila ang batas ng kalinisang-puri at ang mga pamantayan ng Simbahan sa kagandahang-asal, sa gayon sila ay mapapasailalim sa disiplina ng Simbahan, katulad din ng iba.

“Nais naming tulungan ang mga taong ito, upang palakasin sila, tulungan sila sa kanilang mga problema at tulungan sila sa kanilang mga paghihirap. Ngunit hindi kami maaaring manahimik na lamang kung gumagawa sila ng mga imoral na gawain, kung sinisikap nilang panindigan at ipagtanggol at ipamuhay ang tinatawag nilang kasal ng dalawang taong pareho ang kasarian. Ang pagpapahintulot sa gayon ay maituturing na hindi pagpapahalaga sa pinakaimportante at sagradong pundasyon ng kasal na pinahintulutan ng Diyos at sa pangunahing layunin nito, ang pagkakaroon ng mga pamilya” (Ensign, Nob. 1998, 71).

  • Tayong lahat ay anak ng isang matalino at maawaing Diyos. Pantay ang pagmamahal Niya sa lahat ng kasarian; wala Siyang mga paborito. Pero hindi ibig sabihin nito na palagi Siyang masaya sa mga desisyon natin sa buhay. Gusto ng Diyos na lumigaya ang lahat ng Kanyang anak kaya binigyan Niya tayo ng mga kautusan at sinabing kung ipamumuhay natin ang mga kautusang ito tayo ay magiging maligaya. Alam Niyang mahihirapan tayo sa pagsunod sa ilang kautusan, pero sa huli, kung masigasig tayo, mauunawaan natin kung bakit kailangan ang kautusan at paano nito pagpapalain ang ating buhay. Ang batas ng Diyos�sa moralidad ay nakatuon sa kasal ng mga lalaki at mga babae at sa pisikal na intimasiya na kasunod nito. Nais Niyang maging espesyal ang intimasiyang iyon at dahil dito ay nagtakda ng mga hangganan. Ang anumang intimasiya at pisikal na relasyon sa labas ng kasal, pati na ang relasyon sa kapwa babae o lalaki, ay hindi hahantong sa tunay na kaligayahan. Lubos na nauunawaan ng Diyos ang makapangyarihang katangian ng hangaring seksuwal, ngunit umaasa Siyang kokontrolin natin ang hangaring ito at pananatilihin ito sa itinakda Niyang hangganan. Kung hindi tayo makatatagpo ng karapat-dapat na taong pakakasalan natin sa buhay na ito, o kung ang pagkaakit natin ay sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, mamarapatin ng Diyos na manatili tayong walang asawa. Mas madali Niya tayong mapagpapala sa ganitong kalagayan at magiging masaya tayo nang walang seksuwal na intimasiya. Sa huli ang tao pa rin ang pipili, ngunit ang tunay na kaligayahan ay makakamtan lang sa pagsunod. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta