mormon.org Pandaigdigan

Ano ang ilang bagay na nagpapatunay sa iyo na mayroong Diyos?

Opisyal na Sagot

Ang Diyos ay naglaan ng maraming katibayan ng Kanyang pag-iral. Isa sa mga ito ang pagpapatunay ng Kanyang mga nilikha: “Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay” (Mga Awit 19:1). Natingnan mo na ba nang may paghanga ang kalangitan sa gabi na may bilyun-bilyong bituin? O napag-aralan ang mahirap maintindihang mga detalye ng isang dahon o bulaklak? O nanggilalas sa himala ng isang bagong silang na sanggol? Ang magaganda at mahirap maunawaan na mga nilikhang ito ay hindi nagkataon lamang. Sila ay mga nilikha ng iyong Diyos Ama sa Langit. Maipapaalala ng mga ito sa iyo ang Kanyang pag-iral at pagmamahal para sa Kanyang mga anak. Ipinahayag ng isang sinaunang propeta: “Lahat ng bagay ay nagpapatunay na may Diyos; oo, maging ang mundo … at ang pag-inog nito, oo, at gayon din ang lahat ng planetang gumagalaw sa kanilang karaniwang ayos ay nagpapatunay na may Kataas-taasang Tagapaglikha” (Aklat ni Mormon, Alma 30:44).

  • Kung nakapaglakbay na kayo sa lugar na walang malinaw na landas na dadaanan, siguro nakakita na kayo ng trail marker o pananda - patung-patong na mga bato na iniwan ng isa pang hiker. Kapag nakita ninyo ang maayos na pagkapatung-patong ng mga bato, madali ninyong matatanto na ginawa ito ng taong matalino, at hindi basta nabuo lamang. Gayon din, ang kariktan at kasimplehan ng batas ng kalikasan ay palaging nagbibigay sa akin ng matinding pakiramdam na isang dakilang nilalang ang nagdisenyo sa lahat ng ito - hindi man ang partikular na mga hugis o hubog na nasa paligid natin, kundi ang napakaringal at napakagandang batas na lumikha sa mga ito. Bilang scientist, pinag-aralan ko kung paano ipinaliliwanag ng physics ang pagkilos ng malalaking molecule na kailangan sa buhay, at kung paano magagamit ang prinsipyo ng ebolusyon upang makagawa ng mga solusyon sa masalimuot na mga problema. Pinagtibay ng lahat ng karanasang ito ang aking paniniwala sa Diyos. Ipakita ang iba pa

  • Napalilibutan tayo ng ebidensya. Siguro ang pinamadaling makita ay ang normal na takbo ng buhay dito sa mundo at kung ano ang napapakinabangan natin mula rito. Isinisilang tayo, lumalaki at nagiging mga tinedyer at kalaunan ay dumarating ang sandaling nagsisimula tayo ng isang propesyon. Pagkatapos nag-aasawa tayo at nagkakaroon ng mga anak. Ang pagtatrabahong mabuti para matustusan ang pangangailangan at makatayo sa sariling paa, pakikipagkaisa sa isang tao sa kasal, at pagiging magulang ay nagbibigay ng napakaraming mga pagkakataon para matuto tayo at maging mas matalino. Ang mga huling bahagi ng buhay kung saan tumatanda tayo, dumaranas ng kapighatian kabilang na ang pagkamatay ng maraming mahal sa buhay, at kalaunan ay mamamatay rin ay nagbibigay ng pananaw na nagdudulot ng karunungan at pagkahabag. Naniniwala ako na ang mga karanasang ito at ang pag-unlad na ito ay may kabuluhan. Naniniwala akong bahagi ito ng ating layunin dito sa mundo. Naniniwala akong may kabilang-buhay at mas maihahanda tayo ng mga karanasan natin sa mundong ito para dito. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta