mormon.org Pandaigdigan

Paano ko malalaman na totoo ang Mormonismo?

Opisyal na Sagot

Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. Mahal ka Niya at nais Niyang sagutin ang iyong mga tanong. Tutulungan ka Niyang malaman ang katotohanan kapag taos-puso mong hinangad ito at hiniling mo ang Kanyang patnubay. Malalaman mo na totoo ang natututuhan mo (tingnan sa Santiago 1:5-6; Aklat ni Mormon, Moroni 10:4-5).

  • Taimtim na manalangin sa iyong Ama sa Langit. Itanong sa Kanya kung totoo ang natututuhan mo.
  • Patuloy na pag-aralan at pag-isipan nang husto ang natututuhan mo.
  • Pakinggan sa iyong puso ang masasayang damdamin ng inspirasyon mula sa Espiritu Santo, na magbubulong ng katotohanan sa iyong espiritu at isipan.
  • Sundin ang mga utos ng Diyos para madama mo ang impluwensya ng Espiritu Santo.

Maaaring ikaw ay nakadama na ng kapayapaan, pag-asa, kapanatagan, o kaligayahan habang nagbabasa ka. Kung gayon, nadama mo na ang Espiritu Santo na nagsasabi sa iyo na ang mga bagay na ito ay totoo.

  • Malalaman mong totoo ang Mormonismo sa paggawa ng ilang mga simpleng bagay. Ang pakikipag-usap sa mga missionary sa inyong lugar, o pakikipag-usap sa mga kaibigan mong Mormon ay magandang simula. Mahusay silang sumagot sa mga tanong, at sinisikap na sagutin ang lahat. Pero hanggang doon lang iyon. Dapat magkaroon ka mismo ng kopya ng Aklat ni Mormon. Basahin ito! Isipin ang binabasa mo. Makikita mo na sa pagbabasa mo mismo ng aklat, magiging malinaw ang iyong isipan. May madarama ang puso mo. Madarama mo na talagang tama ito. Ang huling dapat mong gawin ay manalangin. Hilingin sa Diyos na sabihin sa iyong puso at isipan kung totoo ang Mormonismo. Sasagutin ka Niya. Ipakita ang iba pa

  • Mula nang maging Mormon ako mahigit dalawang dekada na ang nakalilipas, lalong lumalim ang pagkaunawa ko sa Mormonismo at paulit-ulit itong pinagtibay. Paano? Nadarama kong totoo ang mga itinuturo nito. Ang mga doktrina na tila hindi magkakaugnay ay humahantong sa plano pa ring iyon - na mahal ako ng Diyos at gusto Niyang matutuhan kong gamitin ang aking kalayaan sa pagpili. At ang pamumuhay sa mga alituntuning ito ay nagdulot sa akin at sa aking pamilya ng hindi masusukat na kaligayahan. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta