mormon.org Pandaigdigan

Paano makaiimpluwensya sa amin ang pananampalataya kay Jesucristo sa aming buhay may-asawa at pamilya? sa aming mga kaibigan?

Opisyal na Sagot

Ang matagumpay na pagsasama ng mag-asawa ay nangangailangan ng pananampalataya—kapwa sa Diyos at sa isa’t isa. Ang pananampalataya sa Diyos ay higit pa sa paniniwala lamang sa Kanya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanya, pagkakaroon ng kumpiyansa sa Kanya, at kahandaang kumilos ayon sa ating paniniwala sa Kanya. Ito ay alituntunin ng pagkilos.

Ang nagkakaisang pananampalataya sa Diyos ay maaaring magbigkis sa mga mag-asawa at pamilya sa katapatan sa mga bagay na kapwa nila pinahahalagahan. Mabibigyan sila nito ng lakas na malagpasan ang mga hadlang na maaaring sumira sa mahahalagang pagsasamahang ito.

Sa maligayang pagsasama ng mga mag-asawa, nagtitiwala ang mga mag-asawa sa isa’t isa. At sinisikap nilang patunayan na karapat-dapat sila sa tiwala ng kanilang asawa. Anumang matibay na pagsasama ng mag-asawa o pamilya ay kailangang ibatay sa tiwala sa isa’t isa at kapwa sila mapagkakatiwalaan.

Ang pananalig sa isa’t isa, gaya ng pananampalataya sa Diyos, ay makatutulong sa mga mag-asawa at pamilya na harapin ang kawalang-katiyakan at mamuhay ayon sa mataas na inaasahan.

  • Batid kung sino si Jesucristo dahil sa mga banal na kasulatan at alituntunin, nalaman ko sa ebanghelyo Niya na maaari kong malaman na nariyan Siya at mahal Niya ako. Nakakatulong ito sa araw-araw na pakikitungo ko sa pamilya ko at sa ibang tao sa paghahangad ko ng mas dakilang mga bagay, na mapanghahawakan. Nagpapasalamat ako sa tulong na mapalakas pa ang ugnayan ng aking pamilya at ng asawa ko sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesucristo. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta