mormon.org Pandaigdigan

Ano ang klase ng pamumuhay ng mga Mormon? Paano mamuhay ang mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang isa sa pinakamalalaking dahilan kaya tayo narito sa lupa ay para “magkaroon ng kagalakan” (2 Nephi 2:25). Tinutulungan kami ng personal na panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at pagsisimba na mas maunawaan na ang pinakamainam na paraan para magalak at lumigaya sa buhay na ito ay ang malaman ang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit, ang ebanghelyo ni Jesucristo, at magsikap na sundin ang “kautusan” ng Diyos (Mga Kawikaan 29:18). Ang mga pamilya ay mahalagang bahagi ng Plano ng Diyos at karamihan sa ginagawa namin sa buhay ay nakatuon sa aming pamilya. Nais naming ibahagi sa lahat ang kaligayahang tinatamasa namin sa pamamagitan ng paglilingkod, gawaing misyonero, at pagtulong sa lipunan.

  • Mahirap para sa akin ang isipin kung may pagkakaiba sa uri ng pamumuhay ko dahil sa Mormon ako. Sa madaling salita, hindi ko itinuturing na ibang-iba ang pamumuhay ko sa karamihan ng mga kaibigan ko. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumira sa maraming lugar, lalo na sa Eastern United States, kung saan karamihan ng mga kakilala ko ay hindi miyembro ng Simbahan. Masasabi ko talaga na hindi gaanong iba ang uri ng pamumuhay ko sa mga kaibigan ko. Nagtatrabaho ako, binabalanse ang mga tungkulin sa trabaho at pamilya, naglilingkod sa aking komunidad at simbahan, at gusto ko ang lumalabas at nagbibisikleta hangga’t maaari. Ang unang priyoridad ko ay maging pinakamabuting asawa at ama sa aking napakabait na maybahay at magagandang anak. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta