mormon.org Pandaigdigan

Paano natin mapag-iibayo ang ating pananampalataya kay Jesucristo?

Opisyal na Sagot

Inihambing ng propetang si Alma sa Aklat ni Mormon ang pananampalataya sa isang binhi. Kung magtatanim ka ng isang binhi at aalagaan ito, at kung mabuti ang binhing ito lalaki ito at kalaunan ay magbubunga (Alma 32:28-43). Gayundin ang pananampalataya. Kung ikaw ay masunurin sa mga utos ng Diyos, nag-aaral ng Kanyang salita, at may hangaring maniwala kay Cristo, lalago ang pananampalataya sa iyong puso.

  • Maniwala sa Kanya. Nalaman ko na napakarami ng mga pangako ng ating Tagapagligtas, at dapat tayong maniwala na kaya Niyang tuparin ang Kanyang mga pangako. Kapag natuto tayong magtiwala sa Kanya, lalong madaragdagan ang ating pananampalataya dahil makikita natin ang katuparan ng Kanyang mga pangako sa ating buhay. Ipakita ang iba pa

  • Naniniwala ako na lalago ang pananampalataya natin kay Cristo kapag sinunod natin ang Kanyang kalooban. Napakadali!! Ginagawa natin ang tama, at nagagalak, o napapayapa tayo kaagad!! Ano pang sagot ang gusto natin? Tulad ng itinuro mismo ng Tagapagligtas, “Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito’y sa Dios, o kung ako’y nagsasalita na mula sa aking sarili.” Ako si Vivian Muñoz, alam ko na hindi nagsalita ang Panginoon ukol sa Kanyang sarili KAILANMAN!!” Siya ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos, ang ating Panginoon, at Tagapagligtas, at tuwing sinusunod ko ang Kanyang kalooban at ako’y matwid at tapat, dama ko ang makapangyarihang pangako Niya sa atin: malalaman natin kung Siya nga ang sinasabi Niyang Siya!!! At nadarama kong muli na totoo iyon!!!! Ipakita ang iba pa

  • Convert ako sa simbahan kaya para sa akin lahat ng ito ay tungkol sa pag-aaral, panalangin at pagkilos. Nalaman ko na nauuna ang pananampalataya sa kaalaman kaya para lalo akong manampalataya sa aking Tagapagligtas kailangang malaman ko ang tungkol sa Kanya, at ginawa ko iyan sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan at pananalangin. Natutuwa talaga ako sa kasabihan na “Ang kaalamang ginagamit ay kapangyarihan” kaya matapos madagdagan ang nalalaman ko kailangang may gawin ako rito. Sa pagsisikap na tularan ang kanyang halimbawa at ipamuhay ang kanyang mga turo, napalakas ang aking pananampalataya sa aking Tagapagligtas. Napakasimpleng proseso pero epektibo ito, huwag ka lang maniwala sa sinasabi ko, subukan mo ito mismo. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta