mormon.org Pandaigdigan

Ano ang tatalakayin ng mga misyonerong Mormon kapag binisita nila ako sa bahay?

Opisyal na Sagot

Nagbabahagi ng mensahe ang mga misyonero tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala para sa lahat ng tao. Nagtuturo sila tungkol sa dakilang plano ng kaligtasan ng ating Ama sa Langit, na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao na makabalik sa Kanya.

  • Kapag dumadalaw ang mga missionary ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling Araw sa iyong tahanan, ibabahagi nila sa iyo ang mga katotohanan ng Plano ng Kaligtasan. Malalaman mo ang layunin ng buhay at ang paraan para makabalik tayo sa ating Ama sa Langit at mabuhay magpakailanman sa Kagalakan kapiling ang mga mahal natin sa buhay. Maaari mo silang tanungin para mas maunawaan mo kung paano ipamuhay ang Ebanghelyo ni Jesucristo at tanggapin ang lahat ng pagpapala na nagmumula sa pagsunod sa mga batas ng Diyos. Ituturo nila sa iyo ang tungkol sa Panunumbalik ng Ebanghelyo at Simbahan ni Jesucristo. Maghahatid sila ng Diwa ng kagalakan at pagmamahal sa iyo at sa iyong pamilya kapag mapanalangin kayong nakinig sa kanila. Sasabihin nila sa inyo kung bakit naniniwala kami na walang-hanggan ang mga pamilya. Nagkaroon ako ng pagkakataong maging full-time missionary sa Paris France Mission; iyon ang pinakamagandang dalawang taon ng aking buhay; marami akong naging mga kaibigan sa walang-hanggan na nakabahagi ko sa mga karanasan na humubog sa akin bilang mas mabuting tao, asawa, ama, mamamayan at manggagawa. Pangako, magkakaroon kayo ng magandang karanasan kapag inanyayahan ninyo ang mga Lingkod na ito ng Panginoon sa inyong tahanan! Ipakita ang iba pa

  • Sasabihin sa iyo ng mga missionary na mayroon kang mapagmahal na Ama sa Langit na mahal ka at may plano Siya para sa iyo at sa iyong pamilya na mamuhay sa Kanyang piling magpakailanman. Ituturo nila sa iyo kung paanong ang ebanghelyong itinatag ni Jesucristo noong narito Siya sa lupa ay muling naibalik sa mga huling araw na ito. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta