mormon.org Pandaigdigan

Mga kapwa Mormon lang ba ang tinutulungan ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Karamihan sa ginagawa sa Simbahan ay para mapagpala at tulungan ang mga hindi Mormon. Ang Simbahang Mormon ay nakapagbigay na ng mahigit $1 bilyong dolyar at materyal na tulong sa 167 iba’t ibang bansang nangangailangan simula nang magtala ito noong 1985. Marami sa mga bansang ito ang kakaunti lang o walang mga Mormon, at hindi rin Kristiyano. Mahigit 53,000 Mormon missionary ang naglilingkod ngayon sa iba’t ibang dako ng mundo. Lahat ng paglilingkod nila ay para tulungan ang mga hindi Mormon. Itinuro mismo ni Joseph Smith na aming “pakainin ang nagugutom, damitan ang hubad, tulungan ang balo, pahirin ang luha ng mga ulila, aliwin ang nagdurusa, sa simbahan mang ito, o sa iba pa, o sa walang kinabibilangang simbahan.”

  • Ang mga humanitarian project na kinabibilangan ko ay nasa Brazil at Africa. Nakagawa na ako ng 10 proyekto sa mga lugar na ito, at lahat ay inilaan sa mga taong hindi miyembro ng Simbahan. Isa sa mga pangunahing turo ng simbahan ay tulungan ang lahat ng nangangailangan. Ni hindi namin tinitingnan kung may mga miyembro sa lugar na iyon. Kapag may nakita kaming lugar sa mundo na nangangailangan ng tulong, tumutulong kami kahit ano pa ang kanilang relihiyon. Ipakita ang iba pa

  • Hindi! Ang mga miyembro ng Simbahang LDS ay maraming ginagawang paglilingkod sa labas ng Simbahan. Kasama rin ako sa ilang service project. Nakapaglinis na ako ng public beach, bumisita sa mga kapitbahay na maysakit, tumulong sa community center, naglinis ng mga kotse nang libre, at nagbunot din ng damo sa isang public park. Ang pagbubunot ng damo sa national park ay isa sa mga service project na hindi ko malimutan. Anuman ang edad mo, mula edad 6–80, anuman ang propesyon mo, tumulong ang mga miyembro ng Simbahan sa proyektong ito. Sinikap tularan ng mga bata ang ginawa ng matatanda; itinuro ng mga nakatatanda sa mga bata ang gagawin. Nagkaisa ang aming puso’t isipan sa paglilingkod. Habang naglilingkod kami, pinasalamatan kami ng mga taong nagbibisikleta sa park. Siyempre hindi napansin ng ilang tao na tumutulong kami roon. Ngunit dumating ang pinakamagandang sandali pagkatapos ng proyekto. Sinabi sa amin ng park management na marami kaming nagawa at na masigasig at mapagmalasakit ang aming grupo. Wala pa silang nakilalang grupo na kasing-sipag namin. Tiyak na nabago namin ang tingin sa amin ng iba sa proyektong iyon. Kami bilang mga miyembro ng Simbahan ni Cristo ay dapat kumilos at mamuhay ayon sa turo ng Tagapagligtas. Di kami perpekto, pero kahit paano sinisikap naming maging perpekto. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay magkakapatid!! Kailangan nating magmahal at maglingkod. Paglilingkod ang magdudulot sa atin ng malaking kaligayahan na tumutulong upang maging mapagpasalamat tayo at kalimutan ang ating sarili! Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta