mormon.org Pandaigdigan

Bakit naniniwala ang mga Mormon sa Biblia?

Opisyal na Sagot

Ang Banal na Biblia ay nagpapatotoo sa pagka-Diyos ni Jesucristo at nakaiimpluwensya at tumutulong sa milyun-milyong disipulo Niya. Ito ay koleksyon ng mga sagradong kasulatan na naglalaman ng mga paghahayag ng Diyos at mga salaysay tungkol sa pakikitungo Niya sa Kanyang mga anak sa Banal na Lupain.

Ang mga kasaysayan sa Biblia ay sumasakop sa maraming siglo, mula sa panahon ni Adan hanggang sa pagkamatay ng mga Apostol. Gayundin karamihan sa mga aklat ng Biblia ay isinulat ng mga propeta at tungkol sa mga propetang nabuhay sa iba’t ibang panahon sa kasaysayan ng mundo.

Marahil ay alam mo na, na ang Biblia ay nahahati sa Lumang Tipan at Bagong Tipan.

Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng mga sagradong tekstong isinulat bago isinilang si Cristo. Maraming propeta sa Lumang Tipan ang nagpropesiya tungkol sa pagparito ng isang Tagapagligtas at Manunubos (Tingnan sa Isaias 7:14, 9:6, 53:3-7).

Nakasaad sa Bagong Tipan ang buhay ng Tagapagligtas at Manunubos na iyon, na si Jesucristo. Inilahad rin dito ang pagtatatag ng Kanyang orihinal na Simbahan.

  • Naniniwala kami sa Biblia dahil ito ay salita ng Diyos. Malinaw at simple. Ang pagkakaroon natin ng aklat na ito at ang pagkakataong mabasa ang tungkol sa buhay ng Tagapagligtas, sa mga ginawa Niyang himala at mga buhay na naantig Niya noong narito pa Siya sa mundo ay napakalaking pagpapala sa ating lahat. Bukod pa riyan, ang pagbabasa at pagkatuto tungkol sa di makasariling pag-ibig na ipinakita Niya sa Kanyang buhay, na humantong sa Kanyang nagbabayad-salang sakripisyo para sa atin, ay lalong naglalapit sa akin sa Kanya. Ipakita ang iba pa

  • Dahil ito ang salita ng Diyos. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta