mormon.org Pandaigdigan

Paano pinopondohan ang mga aktibidad ng mga misyonerong Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay aktibong nakikilahok sa pagtuturo ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo. Sa kasalukuyan ay mga 53,000 boluntaryong missionary sa buong mundo ang nagbabahagi ng kagalakang natagpuan nila sa ebanghelyo. Karamihan sa kanila ay mga binata’t dalagang naglilingkod nang full-time mula 18 hanggang 24 buwan sa sarili nilang gastos. Ang mga missionary na ito ay nagbabahagi ng mensahe tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala para sa lahat ng tao. Itinuturo nila ang dakilang plano ng kaligtasan ng ating Ama sa Langit, na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao na makabalik sa Kanya.

  • Ang mga missionary ay nagmimisyon sa sariling gastos nila. Lubos ang kanilang patotoo sa Ebanghelyo kaya nais nilang ibahagi ito sa lahat. Isinasaisantabi nila ang pag-aaral, trabaho, pamilya at mga kaibigan kapag naglingkod sila sa Tagapagligtas na si Jesucristo sa loob ng 2 taon para sa kalalakihan at 18 buwan para sa kababaihan. Ipakita ang iba pa

  • Nasa full-time mission ngayon ang aming anak, tumigil sandali sa pag-aaral. Tulad ng karamihan sa mga pamilya, nag-aambag kami ng takdang halaga bawat buwan, na siyang ginagawa saanman naglilingkod ang missionary. Kapag hindi ito kayang gawin ng isang pamilya, tumutulong ang iba pang mga kapwa miyembro sa simbahan. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta