mormon.org Pandaigdigan

Kristiyano ba ang mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Sinabi ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (1995-2008):

“Tayo ay mga Kristiyano sa pinakatunay na kahulugan nito at mas lalo na tayong kinikilala ngayon sa bagay na iyan. Dati-rati ay sinasabi ng mga tao sa lahat ng dako na kami ay hindi mga Kristiyano. Naunawaan na rin nila na Kristiyano kami, at may napakahalaga at aktibong relihiyon kami na batay sa mga turo ni Jesucristo. Tunay na tinatanggap namin si Jesucristo bilang aming Pinuno, aming Hari, aming Tagapagligtas … ang pinakadaking katauhan sa kasaysayan ng mundo, ang tanging perpektong Tao na nabuhay sa mundo, ang buhay na Anak ng buhay na Diyos. Siya ang ating Tagapagligtas at Manunubos na dahil sa Kanyang pagbabayad-sala ay dumating ang pagkakataon nating mabuhay nang walang hanggan. Ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagdarasal at sumasamba sa pangalan ni Jesucristo. Siya ang sentro ng aming pananampalataya at pinuno ng aming Simbahan. Ang Aklat ni Mormon ay Isa Pang Tipan ni Jesucristo at mga saksi sa Kanyang pagka-Diyos, Kanyang buhay, at Kanyang Pagbabayad-sala.”

  • Oo. Nasa pangalan ng simbahan ang pangalan ni Jesus, at may mensahe ito sa inyo. May karagdagan kaming mga aklat ng banal na kasulatan, ang layon nito ay magpatotoo na si Jesus ang Cristo, na may mahalagang mensahe rin sa inyo. Sa Aklat ni Mormon, ang pangalan niya o tawag sa kanya ay nakikita sa bawat 2.7 na talata. Ito na siguro ang aklat sa mundo na talagang nakasentro kay Cristo. Hindi naman kami naiinis kapag may nagsasabing hindi kami Kristiyano. Kung ang ibig nilang sabihin ay hindi kami sang-ayon sa kanila sa ilang doktrina, tama iyan. Nagpapasalamat kami sa tuwing ilalarawan ng sinuman si Cristo bilang kanilang Tagapagligtas at sinisikap na sundin siya. Iyan ang sinisikap naming gawin. Ipakita ang iba pa

  • Naniniwala ako kay Cristo. Sinisikap kong maging disipulo ni Cristo. Bininyagan ako sa pangalan ni Cristo. Kinikilala ko na ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Cristo. Kung hindi iyan gawain ng “Kristiyano” naglaho na talaga ang tunay na kahulugan ng salita. Ipakita ang iba pa

  • Oo, ang mga Mormon ay talagang mga Kristiyano! Naniniwala kami kay Jesucristo, ang Jesucristo ng Biblia. Isinilang Siya ng birheng Maria, bininyagan ng kanyang pinsan na si Juan Bautista, nagkaroon ng 12 disipulo na tinuruan niya ng kanyang ebanghelyo, namuhay na nagpapagaling ng maysakit, nangangaral, nagsasagawa ng mga himala, naglilingkod at nagmamahal sa kapwa, nagdusa sa Getsemani, namatay sa krus, at tatlong araw matapos siyang mamatay siya ay nagbangon at muling nabuhay. Siya ang ating Panginoon, ating Tagapagligtas, at Manunubos. Naniniwala kami na ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo. Ipakita ang iba pa

  • Naniniwala kami na ang Biblia ay tipan ng buhay at misyon ni Jesucristo. Naniniwala rin kami na ang Aklat ni Mormon ay isa pang tipan ni Jesucristo. Bilang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (mga Mormon), nangungusap kami tungkol kay Cristo, nagagalak kami kay Cristo, at nangangaral kami tungkol kay Jesucristo. Ang pundasyon ng Aklat ni Mormon at ng Simbahan ay ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Oo, Kristiyano ang mga Mormon. Ipakita ang iba pa

  • Ito ang isa sa mga pinakamadaling sagutin na tanong. Siyempre naniniwala ako kay Jesucristo - Siya ang pundasyon ng lahat ng ginagawa ko! Siya ang aking pag-asa, pananampalataya, Manunubos, at kaibigan. Nagpapasalamat akong nariyan ang Kanyang halimbawa na gagabay sa akin sa kabila ng mga pagsubok at karanasan sa buhay. Kung hindi dahil sa Kanyang mapantubos na biyaya, wala tayo! Ipakita ang iba pa

  • Palagi akong tinatanong kung Kristiyano ba ang mga Mormon. Ang talagang pangalan ng aming simbahan ay ‘Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.’ Ang salitang ‘Mormon’ ay palayaw sa amin ng mga miyembro ng ibang relihiyon dahil nasa amin ang Aklat ni Mormon. Ang simbahan namin ay Simbahan ni Jesucristo. Sinasamba namin si Cristo bilang aming Tagapagligtas at aming Manunubos. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Sinusunod namin ang Kanyang mga utos at nagdarasal sa Kanyang pangalan. Kami ay tunay na mga Kristiyano. Hindi namin sinasamba si Mormon. Si Mormon ay propetang nanirahan sa kontinente ng Amerika noong unang panahon. Siya ang nagtipon sa lahat ng mga aklat ng bawat banal na kasulatan at tinawag itong ang Aklat ni Mormon. Ipakita ang iba pa

  • Sa pagkaunawa ko, ang debate tungkol sa pagiging Kristiyano o hindi ng mga Mormon ay batay na rin sa pakahulugan mo kung ano ang isang Kristiyano. Ibinabatay ng marami sa mga Kristiyano ang kahulugan nito sa Nicene Creed. Noong A.D. 325 sinubukan ni Constantine na pagkaisahin ang Imperyong Romano. Naisip niya na ang pagtatatag ng isang simbahan ay makatutulong para magkasama-sama ang lahat ng tao, pero nalaman niyang mahirap pala itong gawin kaysa inakala niya. Maraming pagtatalo noon tungkol sa Diyos, lalo na ang magkakasalungat na pagkaunawa sa pagkatao ni Cristo. Nadama ng ilan na si Cristo at ang Diyos ay dalawang magkaibang nilalang at para sa iba si Cristo at ang Diyos ay iisa lang. Nagdaos si Constantine ng pulong sa Nicaea kung saan nagtalu-talo ang mga lider ng simbahan at kalaunan ay nagbotohan sa mga doktrina na bubuo sa bagong relihiyon. Nakasaad sa Nicene Creed na ang Diyos, si Cristo, at ang Espiritu Santo ay iisang persona, o ang Trinity, at hindi tatlong magkakaibang nilalang. Para sa ibang tao ang Kristiyano ay kahit sinong naniniwala kay Jesucristo bilang Anak ng Diyos, at tumatanggap sa Kanya bilang Tagapagligtas ng daigdig. Ang mga Mormon ay naniniwala kay Jesucristo bilang Anak ng Diyos. Tinatanggap namin si Cristo bilang Tagapagligtas ng daigdig. Mahal namin Siya at sinisikap na maging katulad Niya. Sinisikap naming sundin ang Kanyang mga itinuro na matatagpuan sa Biblia at sa iba pang mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Sa katunayan ang opisyal na pangalan ng Simbahang Mormon ay, Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, dahil naniniwala kami na mga disipulo Niya kami sa mga huling araw. Naniniwala kami na si Jesucristo at ang Diyos ay dalawang magkaibang makalangit at banal na mga nilalang na nabuhay na muli. Ang Espiritu Santo ay espiritung walang katawan na nagpapatibay sa katotohanan sa mga naghahanap nito. Hindi sila iisang katauhan kundi magkakatulad sila sa kabutihan at layunin. Kung minsan si Jesus ay tinutukoy bilang “ang Ama” o “Diyos” sa mga banal na kasulatan, at naniniwala kami na isa iyan sa mga pangalan o tawag sa Kanya. Si Jesus ay maaaring ang Ama at ang Anak ngunit hindi Siya ang Diyos Ama tulad ng asawa ko na ama at anak ngunit hindi siya ang ama niya. Dahil hindi kami naniniwala sa trinity, maraming tao ang nagkakamali sa paniniwala na ang mga Mormon ay hindi mga Kristiyano. Minsan pa, lahat ng ito ay batay sa pakahulugang gamit ng tao sa salitang “Kristiyano.” Itinuturing ko ang sarili ko na Kristiyano. Mahal ko si Jesucristo. Nagpapasalamat ako sa Kanya sa pagsasakripisyo ng Kanyang buhay para sa akin. Noong narito Siya sa lupa, inorganisa Niya ang Kanyang Simbahan ayon sa dapat na pamamalakad dito. Tinuruan Niya ang Kanyang mga tagasunod kung paano mamuhay upang makabalik sila sa Kanya balang-araw. Iyan ang Kanyang layunin-sinabi Niya sa kanila na naghahanda Siya ng mga mansiyon sa Langit para sa kanila! At ginawang posible ni Jesucristo na matutuhan nating lahat ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, sa pananalangin sa Ama, at sa pagpapatibay ng Espiritu Santo. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta