mormon.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa doktrina ng biyaya?

Opisyal na Sagot

Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ‘Dahil dito kayo ay mabibigyang-katwiran dahil sa pananampalataya at mga gawa, sa pamamagitan ng biyaya…’ (tingnan sa PJS, Mga Taga Roma 4:16). Itinuturo ng Aklat ni Mormon na ‘Sapagkat masigasig kaming gumagawa upang makasulat, upang hikayatin ang ating mga anak, at ang atin ding mga kapatid, na maniwala kay Cristo, at makipagkasundo sa Diyos; sapagkat nalalaman naming naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa kabila ng lahat ng ating magagawa’ (2 Nephi 25:23). Idinagdag pa ng Aklat ni Mormon na ‘ang lahat ng ating magagawa [ay] magsisi sa lahat ng ating kasalanan’ (Alma 24:11). Itinuro ng propetang si Lehi sa Aklat ni Mormon, ‘Walang laman ang makapananahanan sa kinaroroonan ng Diyos, maliban sa pamamagitan ng kabutihan, at awa, at biyaya ng Banal na Mesiyas’ (2 Nephi 2:8).

  • Paano natin aasamin ang anumang bagay kung hindi dahil sa biyayang inihandog ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo? Ang Diyos ay makatarungan - ibig sabihi’y makatarungan ang Kanyang mga batas. Walang hanggan ang mga ito. Ibig sabihi’y magiging makatarungan palagi ang Kanyang pakikitungo sa atin, ngunit ibig ding sabihin niyan ay gusto Niyang maging makatarungan tayo, na Kanyang mga anak. Anuman ang utos o batas, kailangan sa katarungan ang magantimpalaan ang pagsunod, ngunit gayundin ang maparusahan (o magkaroon ng bunga) ang pagsuway. Nabayaran na ni Jesucristo ang mga paglabag na ito, at handa Siyang ipaabot ang kabayarang iyan sa bawat isang nagkamit nito o nararapat dito. Ang biyayang ito ay ipinagkakaloob batay sa ating pagsisisi, sa isang napakalaking pagbabago ng puso, na sapat para hindi na natin hangarin pang maulit ang pagkakasala. Iyan ang biyaya: kapatawaran (ibig sabihin: hindi na tayo kailangang magdusa para sa sarili nating mga kamalian at pagsuway) na kasunod ng taos na pagsisisi. Pambihirang kaloob! Ipakita ang iba pa

  • Gusto ng Diyos na maabot natin ang ating buong potensiyal. Inilagay tayo sa mundo na may kakayahang pumili upang matutuhan nating gamitin ang ating kalayaan sa pagpili. Ang paggawa ng mabuti - mabuting pagpili - ay mahalagang bahagi ng pagkatutong iyon. Ngunit paulit-ulit tayong nagkakamali at nagkukulang. Ang biyaya ng Diyos ang pumupuno sa ating pagkukulang. Sa madaling salita, naniniwala kami na “maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa kabila ng lahat ng ating magagawa.” - 2 Nephi 25, talata 23 Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta