mormon.org Pandaigdigan

May mga restriksyon ba sa lahi o kulay kung sino ang maaaring sumapi sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at magkaroon ng priesthood?

Opisyal na Sagot

Walang mga restriksyon sa lahi o kulay kung sino ang maaaring sumapi sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Wala ring mga restriksyon sa lahi o kulay kung sino ang maaaring magkaroon ng priesthood sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Sinasabi sa isang opisyal na pahayag ng Simbahan, “bawat matapat at karapat-dapat na lalaki sa Simbahan ay maaaring matanggap ang banal na pagkasaserdote, na may kapangyarihang gamitin ang banal na karapatang ito, at tamasahin kasama ang kanyang mga minamahal ang lahat ng pagpapalang umaagos mula roon, kasama na ang mga pagpapala ng templo. Alinsunod dito, lahat ng karapat-dapat na lalaking kasapi ng Simbahan ay maaaring ordenan sa pagkasaserdote nang walang pagsasaalang-alang ng lahi o kulay.”
(Doktrina at mga Tipan, Opisyal na Pahayag – 2, 419).

Muling pinagtibay ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang alituntuning ito nang magsalita siya sa National Press Club sa Washington D.C.: “Naniniwala kami sa lumang kasabihan na gumagaan ang trabaho kapag maraming tumutulong. Mayroon kaming mga lider sa priesthood na naglilingkod, at bawat karapat-dapat na lalaki ay maaaring tumanggap ng priesthood na ito.”

  • Lahat ay maaaring sumapi sa Simbahan anuman ang lahi o kulay ng balat. Ako’y isang Latino na sumapi sa Simbahan noong 1980’s. Walang ipinagkait sa akin sa Simbahan dahil sa aking nasyonalidad. Ipakita ang iba pa

  • Gusto ko ang tanong na ito, dahil isa ito sa pinakamalalaking dahilan kaya ayaw kong sumapi noon sa simbahan. Magkakaibang shade lamang tayo sa iisang kulay na nilikha ng Diyos, ang kanyang kaisipan ay hindi ating kaisipan. Kaya nga kailangan tayong umasa sa kanyang nasusulat na salita at hindi sa bisig ng laman, hindi tayo dapat tumakbo nang mas mabilis kaysa ipinahihintulot ng Diyos. Ang mas malalim na pang-unawa ay nagmumula sa tunay na layuning malaman ang totoo. Ang tao ng Diyos ay nananatiling tao ng Diyos anuman ang makita ng tao sa panlabas nitong anyo. Ang kaloob na mula sa Diyos ay ibinibigay batay sa pagiging karapat-dapat ng isang tao, at lahat ng sagradong bagay ay ibinibigay sa mga tunay na tapat sa lahat ng bagay anuman ang kulay ng balat o lahi nila. Ipakita ang iba pa

  • Hindi, wala. May priesthood ako, na pambihirang pagpapala sa akin at sa aking pamilya. Matagal ding nagkaroon ng mga restriksyon, at parang nagdamdam ang ilan sa Simbahan dahil dito, pero isipin ninyo ito: Sa sarili kong pag-aaral, walang Simbahan o relihiyon sa Estados Unidos, o sa buong daigdig, na hindi nagkaroon kahit paano ng pagbubukod o diskriminasyon sa nakaraang siglo. Hindi perpekto ang mga tao (kaya nga kailangan nating lahat ang impluwensya ng isang mapagmahal na Diyos sa ating buhay). Noong kalagitnaan ng 1800s, ang mga lider ng ating Simbahan ay dumanas ng matinding pang-uusig dahil sa pagpayag na manirahang kasama at mapabilang sa mga Mormon ang mga alipin at ang mga lider ay binuhusan ng alkitran, dinikitan ng mga balahibo, binugbog, at pinalayas pa sa kanilang mga tahanan dahil dito. Sa katunayan, noong 1844, nang si Joseph Smith—ang unang propeta ng simbahan sa mga huling araw—ay kumandidato sa pagiging Presidente ng Estados Unidos, isa sa kanyang mga pangunahing plataporma ay alisin ang pang-aalipin pagsapit ng 1850. Hindi ito gaanong tinanggap sa isang estado kung saan ang mga alipin ay itinuturing na pag-aari ng mga tao. Tulad ng ibang relihiyon, sinisikap ng mga tao na magpakabuti sa pamamagitan ng lubusang pagsunod sa mga alituntuning itinuro ng Tagapagligtas, na dumarating nang taludtod sa taludtod, utos sa utos. Kaakibat ng lahat ng sinabi ko, ang Simbahan ay mayroong opisyal na pahayag na nakalimbag sa banal na kasulatan ng mga LDS na nagbabalita sa daigdig na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa kabuuan ay hindi pinapayagan ang anumang uri ng diskriminasyon sa lahi o kulay ng balat ng tao saanman sa Simbahan. Wala akong alam na mga relihiyon na mayroong opisyal na dokumentong gaya nito na kasama sa mga pahina ng banal na kasulatan na gamit ng lahat ng Banal sa mga Huling Araw. May malaking kapangyarihan sa paghahayag na pansarili, at maibibigay ito sa lahat ng tao na naghahanap sa Panginoon at nagnanais na malaman ang Kanyang kalooban. Talagang kahanga-hanga ito! Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta