mormon.org Pandaigdigan

Talaga bang naniniwala kayo na may isang propetang kagaya ni Moises na nabubuhay ngayon?

Opisyal na Sagot

Sa buong kasaysayan, pumipili ang Diyos ng mga propeta, tulad nina Noe, Abraham, Moises, at iba pa, para ituro ang ebanghelyo at pamahalaan ang Kanyang Simbahan (Amos 3:7). Gayon din ngayon. Kailangan nating lahat ang patnubay ng Diyos sa isang mundong nakalilito kung minsan. Dahil mahal ng Diyos ang Kanyang mga anak, patuloy Siyang nagsusugo ng mga buhay na propeta. Si Joseph Smith (1805–44) ang unang propeta sa ating panahon. Si Russell M. Nelson ang napiling propeta ng Diyos ngayon.

Tulad ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkaalipin at patungo sa mas mainam na lugar sa pamamagitan ng Kanyang propetang si Moises, inaakay Niya ang Kanyang mga anak ngayon sa mas masaya at payapang buhay kapag pinili nilang sundin ang Kanyang buhay na propeta. Inaanyayahan ka namin na makinig sa mga salita ng mga buhay na propeta at pag-isipan kung paano makatutulong sa iyong buhay ang pag-alam ng kalooban ng Diyos.

  • Bakit hindi? Bakit titigil ang Diyos sa pakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng propeta gayong ginawa Niya ito noon? Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman at dahil dito, makatwiran lang na nagpadala rin Siya sa atin ngayon ng propeta. Ipakita ang iba pa

  • Panatag ang loob ko na may buhay na Propeta ngayon. Noong panahon ng Biblia, may mga propetang tulad nina Moises, Noe, at iba pa. Mahal tayo ng Diyos tulad ng pagmamahal Niya sa mga tao noon kaya para sa akin ay tama lang na may propeta rin siya sa ating panahon. Ang mundo ay palaging nagbabago; lahat mula sa pulitika at mga kaugalian sa lipunan, hanggang sa takbo ng panahon at tip na pangkalusugan. Panatag ang loob ko na malaman na laging tumatawag ng mga propeta ang Diyos para gabayan ang kanyang mga anak. Kahit nagbabago ang mundo, hindi nagbabago ang Ebanghelyo ni Cristo. Oo, tatanggap tayong lahat ng sagot sa ating panalangin ngunit ang Propeta ang tagapagsalita ng Diyos sa mundo. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta