mormon.org Pandaigdigan

Lahat ba ng Mormon ay kailangang magmisyon?

Opisyal na Sagot

May matibay na tradisyon ng pagmimisyon sa Simbahan. Itinuro ng Tagapagligtas, “Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa” (Mateo 28:19). Itinuturing ng mga miyembro ng Simbahan na isang pribilehiyo ang magpakita ng pagmamahal sa ibang mga tao at sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo.

Karaniwan ay nagsisimulang maglingkod ang mga misyonero kapag sila ay mula 19 hanggang 21 taong gulang. Maraming retiradong matatanda, lalaki, babae, at mag-asawa ang nagmimisyon din. Ang mga misyonero ay naglilingkod mula 18 buwan hanggang 2 taon. Ang pagmimisyon ay boluntaryo, at ang mga misyonero ay hindi binabayaran sa kanilang paglilingkod. Ang mga misyonero ay nagmumula sa iba’t ibang panig ng mundo, at naglilingkod sila saanman sila tawagin ng Simbahan. Habang nagmimisyon, ang mga misyonero ay opisyal na mga kinatawan ng Simbahan.

  • Ang simpleng sagot ay hindi - kahit hinihikayat ang kalalakihan na magmisyon sa edad na 19. Bagama’t lumaki ako sa Simbahan, hindi ako nakapagmisyon. Desisyon iyon na ginawa ko batay sa espirituwal na pag-unlad ko noon sa aking buhay. At mahalagang desisyon iyon para sa akin, at natutuwa ako na ginawa ko iyon. Marami akong mabubuting kaibigan at mga kapamilya na nagmisyon at mapalad ako na nagkaroon ako ng tungkulin sa Simbahan kung saan nakikita ko ang mga karapat-dapat, espirituwal na handang kabataang lalaki na pinili ang magmisyon. Ang mga missionary na ito ay nagkaroon ng kahanga-hangang mga karanasan at naging mahuhusay na missionary. Ngunit nauunawaan ng Simbahan na lahat tayo ay may sariling espirituwal na paglalakbay at hindi lahat ng kalalakihan ay handang magmisyon kapag sila ay edad 19 na. Isa ako sa kanila. Nagpapasalamat ako sa personal na kalayaan at responsibilidad na laan sa akin ng Simbahan para gawin ang desisyong iyon at magpatuloy pa rin sa aking espirituwal na landasin. Hindi ako magiging ganito ngayon kung hindi ko inako ang responsibilidad na iyon. Ipakita ang iba pa

  • Naniniwala akong tungkulin natin sa Ama sa Langit na paglingkuran ang ating mga kapatid. Gayunman binibigyan Niya ang lahat ng tao ng karapatang piliing gawin ang Kanyang kalooban. Alam kong gusto Niya akong magmisyon at gusto kong magmisyon. Maraming missionary ang nagsasabi sa akin kung gaano kaganda ang magmisyon at gusto kong madama ang kagalakang iyon. Pinasasalamatan ko ang aking Ama sa Langit sa mga missionary na tumulong na maghatid ng kapanatagan at kapayapaan sa aking kaluluwa. Salamat sa Kanya sa pagkakataon kong maglingkod, alam kong gagawa ng paraan ang Ama sa Langit para maisagawa ko ang ipinagagawa Niya sa akin. 1 Nephi 3:7 Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta