mormon.org Pandaigdigan

Maaari bang magkasama ang mag-asawa magpakailanman? Naniniwala ba ang mga Mormon na ang mga pamilya ay magkakasama-sama sa langit?

Opisyal na Sagot

Ang ugnayan ng pamilya ay magiging walang hanggan—hindi lamang para sa buhay na ito.

Tulad ng maaaring dumarating ang ilan sa pinakamatatamis na kagalakan sa pagsasamahan ng pamilya, ang pagkawala ng isang pinakamamahal na kapamilya ay maaaring pagmulan ng ating pinakamatinding kalungkutan.

Binigyan ni Jesucristo ng kapangyarihan ang Kanyang mga disipulo na ibuklod nang magkakasama ang mga pamilya magpakailanman nang sabihin Niyang, “Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit:… at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit” (Mateo 16:19).

Hindi sa kamatayan natatapos ang ugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay. Inihayag ng Panginoon kay Joseph Smith na “yaon ding lipunan na umiiral sa atin dito ang iiral sa atin doon [sa kawalang-hanggan], lamang ito ay may kakabit na walang hanggang kaluwalhatian” (Doktrina at mga Tipan 130:2).

Ang mga miyembro ng pamilya na tumatanggap sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo at sumusunod sa Kanyang halimbawa ay magkakasama-sama magpakailanman sa pamamagitan ng mga sagradong ordenansang isinasagawa sa mga banal na templo ng Diyos. Ibinubuklod ng mga ordenansang ito ang mag-asawa magpasawalang-hanggan at ang mga anak sa kanilang mga magulang bilang isang walang-hanggang pamilya. (Tingnan sa: “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo”)

  • Siyempre naman! Ang napakagandang pangakong ito ay isa sa malalaking pagpapalang matatanggap natin. Sa wastong awtoridad ng priesthood, ang mga pamilya ay espirituwal na mabubuklod nang sama-sama sa lahat ng panahon at kawalang-hanggan. Ang pagpapalang ito ay natatanggap sa loob ng banal na templo. Nalalaman na magkakasama kami ng aking pamilya magpakailanman, at ang Ama sa Langit ang pinuno ng aking sambahayan, ako ay tunay na nagagalak. Ipakita ang iba pa

  • Ang pamilya ang pinakamagandang pagpapala na bigay ng Diyos sa akin sa buhay na ito, at itinulot ng Diyos na magpatuloy ito sa kabilang-buhay, sa buong kawalang-hanggan. Dahil sila ay “magmamana ng mga trono, kaharian, pamunuan, at kapangyarihan, mga sakop, lahat ng taas at lalim” D at T. Ipakita ang iba pa

  • Noong Hulyo 2010, namatay ang tatay ko. Matagal siyang nagkasakit at hindi na siya gaanong makakilos. Nabinyagan siya sa simbahan isang araw bago siya naglingkod sa Vietnam War, kung saan siya nasugatan na pinagmulan ng marami niyang karamdaman. Ang pananalig sa kanyang relihiyon ang pinaghuhugutan niya ng lakas at nagbigay sa kanya ng kapanatagan na kahit tapos na ang buhay na ito, makakapiling pa rin niya ang kanyang pamilya. Bilang Mormon, alam namin dahil sa makabagong paghahayag na ang mga mag-asawa at pamilya ay maaaring magkasama sa walang-hanggan. Kung sinusunod namin ang mga kautusan dito sa lupa, gagantimpalaan kami ng pagkakataong maging walang-hanggang pamilya sa langit. Ang malaman ang kawalang-hanggan ng mga pamilya ay nakatulong sa akin na makayanan ang pagkamatay ng aking ama. Alam kong maaaring magkasama sa walang-hanggan ang mga pamilya, at kung mamumuhay ako ayon sa mga kautusan ng ebanghelyo, makikita kong muli ang tatay ko. Nagdulot sa akin ng kapayapaan ang kaalaman na mabubuhay muli ang tatay ko at ang kanyang katawan ay muling magiging perpekto. Hindi nauunawaan ng marami na maaari silang maging walang-hanggang pamilya at kung wala ang kaalamang iyan, mahirap harapin ang kamatayan. Ipinaaalam sa atin ng plano ng kaligtasan at kaligayahan na hindi ang buhay na ito ang katapusan. Ang mga pamilya ay maaaring magsama magpakailanman. Ipakita ang iba pa

  • Oo - Naniniwala ako na ang mag-asawa at mga pamilya ay maaaring magkasama magpakailanman. Isa sa mga pinakamalaking pagpapala sa buhay ko ay ang kaalaman na kung kikilos ako ayon sa ipinangako ko sa aking Ama sa Langit ay mapapasaakin ang pagpapala na makasama ang aking pamilya sa kawalang-hanggan. Para sa akin, ang kaalaman na magiging walang-hanggan ang mga pamilya ay isa sa pinakamahahalagang katotohanan ng Ebanghelyo. May epekto ito sa bawat desisyon na ginagawa ko at nagbibigay ito ng kakaiba at mahalagang pananaw sa buhay. Sinisikap kong maging mas mabuti sa aking pamilya dahil mahal ko sila at alam ko na sa pagtutulungan namin sa kabila ng mga hamon ng buhay kami ay mas espirituwal na magkakaugnay. Hindi ko mailarawan ang langit na hindi ako kasama ng pinakamahahalagang tao sa aking buhay sa mundo. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta