mormon.org Pandaigdigan

Paano ako magiging miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (Simbahang Mormon)?

Opisyal na Sagot

Habang natututo ka pa tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo, maaari kang makaramdam ng kapayapaan, kapanatagan, o kaligayahan. Ipinahayag ng ilan na nagiging pamilyar sila sa mga katotohanang itinuturo sa kanila at dama nila na parang nakabalik na sila. Nadarama mo ang impluwensya ng Espiritu Santo na sinasabi sa iyo na ang natututuhan mo ay totoo.

Kung hangad mong sundin ang mga turo ni Cristo at ang Kanyang mga utos, ikaw ay hinihikayat muna na makibahagi sa isang serye ng mga talakayang magpapabatid sa iyo sa mga pangunahing alituntunin ng Kanyang ebanghelyo.

Pagkatapos, kapag handa ka na, maaari ka nang maging miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa pagtanggap ng ordenansa ng binyag sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig para sa kapatawaran ng mga kasalanan na isinasagawa ng isang taong may awtoridad at pagkatapos ng binyag ay ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa iyong ulo, ikukumpirma kang miyembro ng Simbahan at babasbasan ka para matanggap mo ang kaloob na Espiritu Santo (tingnan sa Mga Gawa 8:18-20).

Kung gusto mong magpabisita sa mga kinatawan ng Simbahan na makapagsasabi sa iyo ng marami pa tungkol sa pagiging miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, Mag-klik Dito.

  • Binago ako ng aming simbahan. Sa lugar na ito ko natanto na marami akong pagpapalang natanggap mula sa Ama sa Langit. Dito ko rin natutuhan ang paglilingkod sa kapwa. May ilang pangyayari na nagpabago sa buhay ko at ang pagsapi sa ANG SIMBAHAN NI JESUCRISTO NG MGA BANAL SA MGA HULING ARAW ang pinakamahalaga sa akin. BINAGO NITO ANG AKING PAMILYA. Nalaman ko kung SINO AKO. Bago ko nakilala ang mga miyembro ng simbahan, akala ko lahat ng nakamit ko ay dahil sa kasipagan at suwerte. Sa simbahang ito naunawaan ko na pinagpapala ako ng Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Sa simbahang ito nalaman ko na “Ako ay Anak ng Diyos.” Ang desisyon ko na magpabinyag ay dahil sa nadama ko nang basahin ko ang Aklat ni Mormon at sa nakita ko sa bawat miyembro ng simbahan. Ang halimbawa ng mga miyembro ay tugma sa mga alituntunin ng ebanghelyo. Hindi ko nakikita ang Ama sa Langit, pero ang kanilang mga halimbawa ang tumulong sa akin na makita ang Diyos. Ang kanilang mga halimbawa bilang Mormon ang tumulong para maunawaan ko ang Diyos, si Jesucristo at ang Espiritu Santo. May tatlo akong ikukuwento. Kuwento 1 - Great Wall Una akong nakakilala ng miyembro ng simbahan noong Hunyo 2004 sa HBS Global Conference sa Shanghai. Pebrero 21, 2005, ako at ang isang miyembro ng simbahan (kasamahan) ay magkasamang nagbiyahe, sa unang pagkakataon, papunta sa Asia. Nagpunta kami sa Shanghai, Beijing, Hong Kong, Taiwan at Singapore. Pebrero 26, Sabado, nagpahinga kami pagkatapos ng apat na araw na pagtatrabaho. Nagpasiya akong isama siya sa pag-akyat sa Great Wall, kumain ng Peking Duck sa pinaka-tradisyonal na Qiamen Peking Duck Restaurant at dumaan Forbidden City. Umalis kami sa hotel bandang alas-8:30 n.u. para pumunta sa Great Wall. Sa sasakyan, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa iba’t ibang kotse, at tungkol sa mga pamilya. Napag-usapan namin ang tungkol kay Jesucristo at sa Mormon. Patuloy kaming nag-usap habang naglalakad at paakyat sa Great Wall, habang pabalik sa lungsod, sa Peking Duck Restaurant at sa Forbidden City. Habang nagsasalita siya, nag-iisip akong mabuti. Marami siyang binanggit. Hindi ko naintindihan ang lahat ng sinabi niya, pero paulit-ulit kong nadama ang espiritu. Pagbalik namin sa hotel, binigyan niya ako ng kopya ng Aklat ni Mormon. Sinimulan kong buklatin ang aklat tuwing gabi sa hotel kapag tapos na ang mga miting namin sa maghapon. Sa Singapore kami huling nagpunta. Habang papunta sa airport, medyo madilim pa noon, sa kotse, naalala kong nagtanong ako tungkol sa espirituwal na kayamanan at materyal na kayamanan. Nang makaalis na siya, nagbalik ako sa hotel at tinawagan ko ang aking asawa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa maliit na pulang aklat na ito at binasa sa kanya ang Aklat ni Moroni, Kabanata 10, talata 20-23. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa miyembrong ito ng simbahang LDS. “Hindi siya basta propesor lang. Siya’y isang Mormon! Kailangan kong malaman ang tungkol dito para sa ating anak.” Pagkatapos ng biyahe, isang araw ng Biyernes, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Dumating siya at nagkita kami. Pagkatapos mag-usap tungkol sa negosyo, atubili at kinakabahan akong nagtanong tungkol sa Mormon. Ngumiti siya at sinabing – “Alam kong itatanong mo ito sa akin. Kaya nga pakiramdam ko dapat akong magpunta at makipagkita sa iyo.” Niyaya niya akong sumama sa kanilang chapel nang Linggong iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nagsimba ako. General Conference nang sumunod na linggo, kung saan dumalo kaming pamilya. Kuwento 2 - AKO AY ANAK NG DIYOS Isang gabi, niyaya nilang mag-asawa ang pamilya ko na maghapunan sa kanilang tahanan para ipakilala sa amin ang missionary president at asawa nito. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ng asawa ng kasamahan ko na kakanta silang apat para sa amin. Ang awitin ay “AKO AY ANAK NG DIYOS.” Naantig ang puso ko sa pagkanta nila. Hindi nila kinakanta ito sa amin para sa kanilang sarili. Ginagawa nila ito para sa isang tao! May nagsasabi sa kanila na gawin ito sa amin. Sinabi ng asawa niya na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at mahal niya KAYO. Sa tuwing maririnig ko ang himnong ito, naririnig ko ang kanyang tinig. Magmula noon, tuwing Huwebes ng gabi, nagsalitan ang dalawang pamilyang ito sa pagtuturo sa amin kasama ang mga missionary. Sa tuwina, kapag binubuksan naming mag-asawa ang pinto para patuluyin sila, nakikita namin sila bilang kinatawan na ipinadala ng Ama sa Langit. “NAGPADALA ANG AMA SA LANGIT NG TAO SA AMING TAHANAN.” Kahit binabasa ko ang Aklat ni Mormon gabi-gabi, at dumadalo sa mga miting ng 1st Ward linggu-linggo, hindi ko maintindihan ang lahat ng nasa Aklat ni Mormon. Sa huling bahagi ng Mayo at pagsisimula ng Hunyo, nakita kong malaking tulong na kasama ko sa pagbabasa ang mga Mormon. Kuwento 3 - ANG DESISYON AT ANG EPEKTO SA PAMILYA Sa pagkadama sa espiritu, pagkaunawa sa mga pangunahing alituntunin ng ‘pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa kapwa-tao,’ pagbabayad-sala at pagsisisi, at sa nakikitang halimbawa ng dalawang pamilyang ito, nagdesisyon ako. Sabi ko sa asawa ko, “Hayaang mong mauna akong magpabinyag habang pinag-iisipan mo pa ito.” Nang binyagan ako, hindi ko makita ang posibilidad na kaagad susunod sa akin ang asawa ko. Hindi niya talaga inisip na sasapi siya sa simbahan. Ang sabi lang niya – kapag sumama sa iyo ang anak natin, sasama na rin ako. Hindi ko alam kung paano mauunawaan ng isang bata ang kumplikadong banal na kasulatan. Nagkaroon ng mga pagbabago. Isang umaga ng taglamig, sa kotse, alas-5:30 n.u., ihahatid ko ang anak ko sa Bridgewater hockey rink para sa isang laro. Habang nasa route 24, bigla niyang sinabi sa akin, “Dad, gusto kong maging Mormon. Puwede po ba akong mabinyagan?” “Kailan po ako puwedeng binyagan?” Sabi ko, ‘tanungin mo ang Nanay mo?’ Nagulat ako, naantig at sinabi sa sarili ko – mananalo ka sa laro sa umagang ito. Nakikinig pala siya noon sa pag-usap namin habang tinuturuan kami ng mga missionary. Sinimulang turuan ng mga missionary ang anak ko. Sinabi niya sa mga missionary na matapos mabinyagan si Itay, lalong pumayapa ang tahanan. “Hindi na nag-aaway sina Inay at Itay, at ang dalas ng pag-aaway ay nabawasan ng mga 50%.” Nagsimulang gumawa ng tsart ang anak ko at doon nakalagay kung sino sa amin ang magdarasal sa almusal, tanghalian at hapunan at bago matulog. Tinutukan niya kami sa pagdarasal tuwing oras ng pagkain at pagtulog. Kapag nalimutan naming magdasal sa oras ng pagkain, ayaw niyang kumain. Seryoso siya rito. Sa madaling salita, ang halimbawa ng Mormon ang umakay sa amin na maniwala kay Jesucristo. Ang pagiging Mormon ang nagpabago sa akin. Natanto ko na pinagpala ako dahil naniniwala ako na ako ay anak ng Diyos. May epekto ang ebanghelyo sa aming pamumuhay. Ipinakita ng Ama sa Langit ang mga halimbawa sa pamamagitan ng mga Mormon na ito, at nakaimpluwensya sa pagbabago ko ang mga halimbawang ito. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta